Utgivna nummer

Innehållet i utgivna nummer blir tillgängligt på hemsidan två år efter publiceringsåret.

Artiklar och recensioner i Filosofisk tidskrift sedan starten 1980.

1980/1

Prawitz, Dag Rationalitet och kärnkraft

Liedman, Sven-Eric Filosofi och materialism. Försök till en utgångspunkt

Hedenius, Ingemar Minnen av Adolf Phalén

Bergström, Lars Värdenihilism och argumentation i värdefrågor

Tännsjö, Torbjörn Recension av Lars O Ericsson: Justice in the Distribution of Economic Resources (Stockholm 1976) och Ohlsson, Ragnar: The moral import of Evil (Stockholm 1979)

1980/2

Hägerström, Axel Filosofien som vetenskap

Törnebohm, Håkan Hur förhåller sig vetenskapsteori till filosofi?

Molander, Bengt Vetenskapsfilosofi, vetenskapsfilosofier och fakta

Malmgren, Helge Vad är begreppsanalys?

Johansson, Ingvar Helge Malmgren och begreppsanalysen

1980/3

Ryding, Erik Några reflexioner om altruism

Ericsson, Lars O: Om politikens gränser

Tännsjö, Torbjörn: Frihet eller demokrati? Ett svar till Lars O Ericsson

Bråkenhielm, Carl-Reinhold: Religion och vetenskap

Johansson, Ingvar: Recension av Bengt Hansson (utg): Metod eller anarki. Moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder (Doxa 1980)

1980/4

Hertzberg, Lars Om livsbegreppet

Mathlein, Hans Är handlingsfrihet förenlig med determinism?

Furberg, Mats Om dödsskräck och dödsångest

Rabinowicz, Wlodzimierz & Österberg, Jan Donald Davidson i Uppsala

Andrén, Gunnar Kunskap i vår tid

Matz, Richard Recension av Jan Patocka: Kjetterske studier i historiens filosofi (Tanum-Norli, Oslo 1979)

1981/1

Gärdenfors, Peter Hur beskriver man ofullständig kunskap?

Sundberg, Björn Hjalmar Söderbergs uppgörelse med pragmatismen

Odera Oruka, Henry Fyra riktningar i samtida afrikansk filosofi

Westerståhl, Dag Recension av Sören Stenlund: Det osägbara (Norstedts 1980)

1981/2

Nordin, Ingemar Determinism i atomåldern?

Føllesdal, Dagfinn Sartre om frihet

Tännsjö, Torbjörn Vad är beslutsteori?

Löfgren, Åke Filosofi i gymnasieskolan

Ericson, Per Om terrorism

Elzinga, Aant Recension av Thomas Brante: Vetenskapens struktur och förändring (Doxa 1980)

1981/3

Lindborg, Rolf Guds idéer och idéerna om Gud

Matz, Richard Heideggers ’Varat och tiden’ – ett äkta misslyckande?

Kraulis, Per Objektiv kunskap?

Rabinowicz Wlodzimierz Är inre relationer och egenskaper osägbara?

Dahlin, Bo Till kritiken av Sören Stenlunds “kritik“ av den analytiska filosofin

Gärdenfors, Peter Rationalitet och trygghet

Tännsjö, Torbjörn Replik till Peter Gärdenfors

1981/4

Markovic, Mihailo Frigörelse och praxis

Gustafsson, Lars Om de välbekanta, enskilda föremålen

Puterman, Zalma M Komplementaritetsprincipen

Westerståhl, Dag Svar till Bo Dahlin

Tännsjö, Torbjörn Replik om terrorismen

Bergström, Lars Recension av Lennart Nordenfelt: Causation (Akademilitteratur1981)

1982/1

von Wright, Georg Henrik Om behov

Mathlein, Hans En vän i nöden?

Lindborg, Rolf En seg Jesus?

Puterman, Zalma M Recension av Joachim Israel: Språkets dialektik och dialektikens språk (Esselte Studium 1980)

Marc-Wogau, Konrad Recension av Harald Ofstad: Ansvar og handling (Universitetsforlaget, Oslo 1980)

Gärdenfors, Peter Recension av Craig Dilworth: Scientific Progress. A Study Concerning the Nature of the Relation Between Successive Scientific Theories (Reidel 1981)

1982/2

Belik, Ferenc Vår kulturs natur

Matz, Richard Replik till Rolf Lindborg

Lindborg, Rolf Filosofi och idéhistoria

Ekman, Anders Recension av Jerry Fodor: Representations. Philosophical Essayes on the Foundations of Cognitve Science (Harvester Press, Brighton 1981)

1982/3

Hansson, Sven Ove Självförverkligande – begrepp utan mening?

Bergström, Lars Om välfärdpolitikens målsättning

Berg, Jan Problem för kunskap i vår tid

Lindborg, Rolf Tala-förbi-varandra-hetens problem

Nordin, Ingemar Komplementaritet och “kropp–själ“-problemet

Sundberg, Björn Recension av Anders Pettersson: Verkbegreppet. En litteraturteoretisk undersökning (Novus 1981)

1982/4

Persson, Ingmar Moraliskt hänsynstagande och dess gränser

Welin, Stellan Vetenskapliga framsteg?

Ryding, Erik Juridiska och moraliska tillåtelser

Brolinson, Per-Erik & Larsen, Holger Rockmusikens estetik

1983/1

Bjerstedt, Sven Fruktan inför döden?

Källström, Staffan Strid kring Uppsalafilosofin

Persson, Ingmar Kan djur ha moralisk ställning?

Ryding, Erik Olycka utan olust?

Puterman, Zalma M Realism kontra komplementaritet?

Nordenfelt, Lennart Recension av Bengt Molander The Order There Is and The Order We Make. An Investigation into the Concept of Causation (Uppsala 1982)

1983/2

Hilpinen, Risto Om moraliska konflikter

Holmqvist, Göran André Gorz’ värderingsmässiga utgångspunkter

Sandbacka, Carola Om förståendet av främmande språkbruk

Nystrand, Stig Om våra verkligheter

Tännsjö, Torbjörn En riktig hårding

Hertzberg, Lars Recension av Gunnar Svensson: Doubting the Reality of Reality. Moore and Wittgenstein on Sceptical Doubts (Almqvist & Wiksell 1981)

Ohlsson, Ragnar Recension av Harry Aronsson och Åke Löfgren: Att undervisa i filosofi (1982)

1983/3

Anderberg, Thomas Abortetik

Danielsson, Sven Hur man inte kan mäta välmåga

Rosing, Hans Popper och Kuhn

Sahlin, Nils-Eric Recension av Sven Ove Hansson: Acceptabel risk? (Tidens debatt 1982)

Gärdenfors, Peter Recension av Hans Rosing: Medvetandets filosofi (Akademilitteratur och Schildts 1982)

Odhner, Gunnar Recension av Henryk Skolimowski: Ekofilosofi – att forma en ny livstaktik (Akademilitteratur 1982)

1983/4

Granfelt, Christel Det psykofysiska problemet i nytt ljus

Johannesson, Rudolf Altruism och egoism

Kristoffersson, Nils-Erik Döden som icke-existens

Ekman, Anders Recension av Christopher Norris: Deconstruction: Theory and Practice (Methuen 1982)

Johansson, Ingvar Recension av Hans Regnéll: Att beskriva och förklara (Doxa 1982)

1984/1

Dahlbom, Bo Heidegger – en traditionell filosof

Tännsjö, Torbjörn Sociobiologi

Nordin, Ingemar Kvantfysik och kvantmystik

Danielsson, Sven Om att gå runt på en gräsmatta

1984/2

Mathlein, Hans och Tännsjö, Torbjörn Estetisk nihilism

Lundin, Sven-Arne Är värdenihilism förenlig med rationell värdeargumentation?

Persson, Ingmar Rosing och psykoneural identitet

Israel, Joachim Dualism och holism som kulturfenomen

1984/3

Anderberg, Thomas Begick Jesus självmord?

Edlund, Bengt och Elleström, Lars Rockmusikens nya kläder

Hansson, Sven Ove Arrows “paradox“ – en dödsstöt för demokratin?

Persson, Ingmar En “hårdings“ försvarstal

Tännsjö, Torbjörn Replik till Persson

Persson, Ingmar Hårdnackade missförstånd

1984/4

Bergström, Lars Maktforskning och värderingar

Molander, Bengt Hur vi oss än i världen vänder

Mårtensson, Bertil Har Tomas Kuhn avfallit?

Nystrand, Stig Recension av Svante Nordin: Från Hägerström till Hedenius. Den moderna svenska filosofin (Doxa 1983)

Sundberg, Björn Recension av Mats Furberg: Säga, förstå, tolka. Till yttrandets och textens problem (Doxa 1982)

1985/1

Persson, Ingmar Livets förgänglighet och värde

Anderberg, Thomas Kritikerna och det sura äpplet

Ryding, Erik Moraliskt överkvalificerade handlingar

Nordenfelt, Lennart Svar till Bengt Molander

Barrdunge, Mats Hjärnan som “kontrapunkt“

Matz, Richard Recension av Sören Halldén: Behövs det förflutna (Liber 1983)

Matz, Richard Recension av Poul Lübcke (red): Vor tids filosofi (Politikens förlag 1982)

1985/2

Malmgren, Helge Kuhns gestaltpsykologiska argument

Bel Habib, Heidi Komplementaritetsprincipen, en icke-positivistisk princip

Bråkenhielm, Carl-Reinhold Är Gudsupplevelser möjliga?

Peczenik, Aleksander Den juridiska argumentationens rationalitet: dialog, logik och sanning

Odhner, Gunnar Recension av Murray Bookchin: Ekologi och anarki (Nordan 1983)

Hansson, Sven Ove Recension av Frank J Sulloway: Freud, Biologist of the Mind (Fontana 1980)

Svensson, Gunnar Recension av Helge Malmgren: Immediate Knowledge . A Study in G E Moore’s Epistemology (Doxa 1983)

Persson, Ingmar Recension av Holsten Fagerberg, Erwin Bischofberger, Lars Jacobsson, Gunilla Lindmark: Medicinsk etik och människosyn (Liber 1984)

1985/3

Pontara, Giuliano Utlitarism, lycka och jämlikhet

Ohlsson, Ragnar Utanför moralen

Löfgren, Åke Att vara modig

Bergström, Lars Moral och giltighet

Mathlein, Hans Reductio ad absurdum

Tännsjö, Torbjörn Vårt ansvar för det förflutna

Andrén, Gunnar Moralens omfattning

1985/4

Carlshamre, Staffan Världsandens mål

Rabinowicz, Wlodzimierz Om ratifikationismen. Kritik av Jeffreys nya “beslutslogik“

Rosing, Hans Till den psykoneurala identitetens försvar

Danielsson, Sven Blooms tes

Persson, Ingmar Recension av Derek Parfit: Reasons and Persons (Clarendon Press, Oxford 1984)

1986/1

Mathlein, Hans Proust och personlig identitet

Falkemark, Gunnar Bergström, makten och ortodoxin

Bergström, Lars Mer om maktforskning och värderingar

Falkemark, Gunnar Replik

Bergström, Lars Slutreplik

Persson, Ingmar Människovärde

Odhner, Gunnar Recension av Sten M Philipson: Med naturen som referenspunkt. Om livsåskådningar i miljörörelsen (Doxa 1984)

Roxman, Susanna Recension av Benjamin Hoff: Tao enligt Puh (Wahlström & Widstrand 1984)

1986/2

Heidegren, Carl-Göran Wittgensteins och Hegels syn på filosofin och dennas relation till livet

Tolland, Anders Människan över djuren

Lindgren, Lena Samtal med Serres

Siöcrona, Joachim Spinozas intuitiva vetande

Puterman, Zalma M Recension av Herbert Marcuse: Sovjetmarxismen. En kritisk analys (Vinga press 1984)

Persson, Ingmar Recension av Michael Tooley: Abortion and Infanticide (Clarendon Press, Oxford 1983)

1986/3

Pontara, Giuliano Konflikten mellan Kreon och Antigone

Israel, Joachim Språkets betydelse för vår verklighetsuppfattning och medvetandebildning

Lindström, Sten och Rabinowicz, Wlodzimierz Kripke i Uppsala

Welin, Stellan Recension av Filip Cassel: On incompability in and between Scientific Research Programmes (Akademilitteratur 1984)

1986/4

Carlshamre, Staffan Filosofins metaforer – Några reflektioner i anslutning till Derrida

Halldén, Sören Allvarsmannen inför ordspråken

Sandbacka, Carola Moral och godhet

Bohman, Svante Medvetandets problematik

Persson, Ingmar Rosings misslyckade illusionistnummer

Egonsson, Dan Recension av Tom Regan: The Case for Animal Rights (Routledge and Kegan Paul, London 1984)

1987/1

Furberg, Mats Om dödsbegrepp och definitioner

Ohlsson, Ragnar De smutsiga händerna

Persson, Ingmar Överkvalificerade handlingar ur ideal- och realmoraliska perspektiv

Ryding, Erik Parfit och den personliga identiteten

Eriksson, Björn Artisten och djuren – en filosofisk cirkus

Persson, Ingmar Tollands artistiska magplask

Danielsson, Sven Recension av Göran Möller: Risker och människolivets värde. En etisk analys (Uppsala 1986)

1987/2

Haglund, Dick A R Det fenomenologiska konstitutionsbegreppet och den religiösa erfarenhetens problem

Mathlein, Hans Allt är inte guld som glimmar

Stenlund, Sören Descartes’ metod I

Johansson, Ingvar Wedberg och Aristoteles

Ranta, Michael Ett skenproblem: estetisk nihilism

Carlshamre, Staffan Varför är Tao osägbart?

1987/3

Stenlund, Sören Descartes’ metod II

Ryding, Erik Replik om överkvalificerade handlingar

Hermerén, Göran Döden: begrepp, kriterier och definitioner

Tännsjö, Torbjörn Död och personlig identitet

Puterman, Zalma M Vad säljer arbetaren enligt Marx och varför?

Björkholm, Per Recension av Bernhard Williams: Ethics and the Limits of Philosophy (Fontana paperback 1985)

1987/4

Hansson, Sven Ove Risker och rationalitet

Stenlund, Sören Descartes’ metod III

Måhl, Per Vad kan vietnamveteranerna lära oss om människans natur?

Lindström, Sten och Rabinowicz, Wlodzimierz Føllesdal i Uppsala

Bohman, Svante Till frågan om jagidentiteten

1988/1

Nordin, Svante Den filosofiska diskursen

Persson, Ingmar Genvägen till bättre människor

Svensson, Kjell Auktoritet och autonomi

Rosing, Hans Finns smärtan ingenstans?

Tersman, Folke Recension av Jan Andersson och Mats Furberg: Om världens gåta – en filosofibok (Doxa 1986)

1988/2

Malmström, Anna-Karin Metaforer

Persson, Ingmar Döden som kronisk medvetslöshet

Johansson, Ingvar Stäng av respiratorn, Hermerén!

Hermerén, Göran Döden och definitionerna

Roth, Hans Ingvar Det ograderbara människovärdet

1988/3

Ekelöf, Per Olof Bevisvärde

Tolland, Anders En filosofisk cirkus – andra akten

Eriksson, Björn Kommentar till ett extranummer

Tolland, Anders Hur artisten tar sig ur björnsaxen

Persson, Ingmar Artismens irrationalitet

Tolland, Anders Artismens rationalitet

1988/4

Lindström, Per Röda turken och viljans frihet

Carlshamre, Staffan Flaggprydd sång

Bohman, Svante Myten om det givna

Lindström, Sten och Rabinowicz, Wlodzimierz Kaplan i Uppsala

Rolf, Bertil Recension av Jan Willner: Kritisk granskning. Mönster för kritisk undersökning i historisk och kunskapsteoretisk belysning (Thales 1986)

1989/1

Svensson, Gunnar Wittgenstein om privata språk

Dahlin, Bo Den religiösa erfarenhetens konstitution än en gång

Ryding, Erik Jagbegreppet. Svar till Svante Bohman

Persson, Ingmar Okvalificerat om överkvalificerade handlingar

Hansson, Sven Ove Recension av Amartya Sen: Kollektiva beslut och social välfärd (Thales 1988)

Hansson, Sven Ove Recension av Keith Dixon: Freedom and Equality. The Moral Basis of Democratic Socialism (London 1986)

Persson, Ingmar Recension av Hans Rosing: Den personliga identiteten och livets mening (Schildts 1988)

Ryding, Erik Recension av Svante Nordin: Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till hegelianerna (Doxa 1987)

Tersman, Folke Recension av Michail Larsen och Ole Thyssen: Den fria tanken – en grundbok i filosofi (Röda bokförlaget 1985)

1989/2

Tännsjö, Torbjörn Död och teletransport

Johansson, Ingvar Semantik till vardags och till döds

Hermerén, Göran Begreppsanalys och realdefinitioner

Sørlander, Kai Om behov

Persson, Ingmar Viljefrihet á la Lindström

Eriksson, Lennart Egoismen och människans natur

Tännsjö, Torbjörn Recension av Bertil Strömberg: Arbetets pris – Rättvis lön och solidarisk lönepolitik (Uppsala 1989)

1989/3

Bohlin, Henrik Empirismen och dess kritiker

Sahlin, Nils-Eric Vem var Frank Ramsey?

Heidegren, Carl-Göran Hobbe’s ursprungliga insikt

Persson, Ingmar Platsen för Pers smärta

Munthe, Christian Recension av Abortetik, antologi utgiven av Thomas Anderberg och Ingmar Persson (Doxa 1987)

Eriksson, Björn Recension av Thorsten Pettersson: Literary interpretation: Current models and a new departure (Åbo 1988)

1989/4

Söderlund, Rune Den “mogne“ Marx’ religionskritik. Om en liten felöversättnings stora konsekvenser för Marxforskningen

Ryding, Erik Omoraliska helgon

Munthe, Christian Handlingsfrihet och straff

Tamburrini, Claudio Recension av R A Duff: Trials and Punishments (Cambridge University Press 1986)

Eriksson, Björn Recension av Thomas Wetterström: Toward a theory of basic ethics (Doxa, London 1989)

Bergström, Lars Recension av Ingvar Johansson: Ontological Investigations. An Inquiry into the Categories of Nature, Man and Society (Routledge, London 1989)

Welin, Stellan Recension av Ingemar Nordin: Privat egendom – Om ägande och moral (Timbro 1988)

Sjunnesson, Jan Recension av Jan Bengtsson: Sammanflätningar. Fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty (Daidalos 1988)

1990/1

Carlshamre, Staffan Filosofihistorien som fotnot till Platon

Rosing, Hans Teletransport en logisk omöjlighet

Persson, Ingmar Den irrelevanta identiteten

Tännsjö, Torbjörn Teletransport och metafysik

Bergström, Lars Att skilja mellan liv och död

Eriksson, Björn Recension av Jan Österberg: Self and Others, A study of ethical egoism (Kluwer Academic Publishers 1988)

1990/2

Svensson, Gunnar Materia och medvetande

Danielsson, Sven Hägerströms huvudargument

Bergström, Carl-Eric Ny chans för Ludwig Fleck?

Lindberg, Ola Argumentation och försvarsattityder

Bergström, Lars Tankemaximer

Måhl, Per Vietnamveteranerna och människans natur igen

Ohlsson, Ragnar Recension av Per Bauhn: Ethical Aspects of Political Terrorism. The Sacrificing of the Innocent (Lund University Press 1989)

1990/3

Lindström, Per Kroppen och själen: ett resonemangsäktenskap?

Petersson, Bo Tolkningen av Hägerströms huvudargument

Persson, Ingmar Ansvar och missförstånd

Tamburrini, Claudio Recension av Lennart Nordenfelt: Om brott straff och vård – En studie i rättspsykiatrins filosofiska grundvalar (University of Linköping 1988)

Wingborg, Mats Recension av Sven Ove Hansson: Om Frihet, jämlikhet, broderskap! – Tre nyckelord tilll den politiska filosofin, (Tidens förlag 1989) och Idéer om rättvisa – Amartya Sen, Michael Walzer, John Rawls (Tidens förlag 1989)

1990/4

Rabinowicz, Wlodzimierz Rationella beslut under osäkerhet eller Hur ska man handla i blindo?

Brante, Thomas Rationalism, relativism och paradoxer

Ohlsson, Ragnar Tragiska valsituationer

Bergström, Lars Moraliska observationer

Tännsjö, Torbjörn Visst kan vi observera det goda!

1991/1

Svensson, Gunnar Ludwig Wittgenstien: Filosof och kulturkritiker

Haglund, Dick A R Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi – mening och avsikt i den religiösa upplevelsen

Eriksson, Lennart Natur eller moral?

1991/2

Johanneson, Rudolf Individualismens olika huvudformer

Molander, Bengt Putnam i Uppsala

Rosing, Hans Objektivism och relativism

Ohlsson, Ragnar Recension av Holger Thesleff: Platon (Lund 1990)

1991/3

Persson, Ingmar Jämlikhet

Tolland, Anders Om Hobbes och Heidegrens insikter

Lindström, Per Perssons svårigheter

Frostin, Per Svar till Rune Söderlund

Sandøe, Peter Ønske-opfyldelse og moralsk værdi. Recension av Dan Egonsson: Interests, Utilitarianism and Moral Standing (Studies in Philosophy 4, Lund University Press 1990)

1991/4

Furberg, Mats Om filosofisk undran

Bauhn, Per Alan Gewirths moralteori

Ohlsson, Ragnar Gewirths härledning

Bauhn, Per Visst lyckas Gewirth utan att fuska!

Fundgrube, Ephraim Det svenska språket och filosofin

Lorentzon, Frank Intentionala maskiner

Eriksson, Björn Recension av Shelley Kagan: The Limits of Morality (Clarendon Press, Oxford 1989)

1992/1

Carlshamre, Staffan Det godas idé

Heidegren, Carl-Göran Hegels Fenomenologi

Siöcrona, Joachim Spinozas intuitiva nondualism

Nordin, Ingemar Notiser om nyliberalismen

Bergström, Lars Nordin som nyliberal

Häggqvist, Sören Recension av Kathleen Wilkes: Real People: Philosophy of Mind without Thought Experiments (Oxford 1988)

1992/2

Hansson, Sven Ove Det filosofiska hantverket

Strömberg, Bertil “Det svårfångade människovärdet“ eller Puh och Nasse söker en Heffaklump

Tännsjö, Torbjörn Ett stickspår i dödshjälpsdebatten

Persson, Ingmar Mycket väsen för ingenting

Lindström, Per Vilse bland begreppen

Persson, Ingmar Kvasi-informativt om kvasi-deskriptivitet

Lindström, Per Ett sista försök

Ruin, Hans Recension av Jan Bengtsson: Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1968 (Daidalos 1991)

Svensson, Kjell Recension av Thomas Anderberg: Suicide, Definitions, Causes and Values (Lund University Press 1989)

1992/3

Bohlin, Henrik Filosofi, förnuft och samhälle

Kant, Immanuel Transcendental deduktion av de rena förståndsbegreppen

Birnbaum, Daniel och Ruin, Hans Kommentar till deduktionen

1992/4

Rosing, Hans Trettio år med paradigmer

Larsson, Jan Eric Kan Searle tänka?

Nordin, Ingemar Replik till Lars Bergström

Bergström, Lars Slutreplik till Nordin

Forssén, Lena Recension av Jean Grimshaw: Feminist Philosophers. Women´s perspectives on Philosophical Traditions (London 1986)

Munthe, Christian Recension av Jörgen Hermansson: Spelteorins nytta – Om rationalitet i vetenskap och politik (Uppsala 1990)

Petersson, Bo Recension av Torsten Thurén: Vetenskapsteori för nybörjare (Runa förlag 1991)

1993/1

Segerdahl, Pär Filosofi vetenskap och språk

Petersson, Björn Hjärnklyvning – ett tveeggat argument

Bergström, Lars Gröna smaragder

Andersson, David Om Heidegger och Sokrates

Bergström, Lars Recension av Gunnar Svensson: Wittgenstein om kunskap och visshet (Thales 1992)

Tännsjö, Torbjörn Recension av Knut Erik Tranøy: Medisinsk etikk i vår tid (Sigma forlag, 1991)

Ohlsson, Richard Recension av Peter Singer: Djurens frigörelse (Nya Doxa 1992)

1993/2

Egonsson, Dan Om dödandet och utbytbarheten av personer

Bergström, Lars Att välja världsbild

Tamburrini, Claudio Ett försvar för spöstraff

Pagin, Peter Recension av Sven Danielsson: Filosofiska Utredningar. Om modus, tempus och moral (Thales 1988)

1993/3

Ranta, Michael Derrida och tolkningsrationalitet

Persson, Ingmar Har vi en naturlig rättighet till oss själva?

Mautner, Thomas Rätten att handla orätt

Bergström, Lars Jorden är platt

Ohlsson, Richard Recension av James Rachels: Created from Animals. Implications of Darwinism (Oxford University Press 1990)

1993/4

Tersman, Folke Donald Davidsons tolkningsteori

Berg, Jan Vad Kant också kunde. Den förkritiske Kant som kosmolog

Petersson, Björn Den moraliska assymetrin mellan lycka och lidande

Rosing, Hans Språkbruksundersökande filosofi

Sundström, Per Hur bör medicinsk etik bedrivas?

Tännsjö, Torbjörn Replik till Per Sundström

Bergström, Lars Recension av Gunnar Fredriksson: Wittgenstein (Bonniers 1993)

1994/1

Pagin, Peter Moderna meningsteorier

Westerståhl, Dag Mening och logik

Mårtensson, Johan Analog predikation

1994/2

Malmström, Anna-Karin Anne Conway

Segerdahl, Pär Filosofins klarhet i ljuset av Wittgensteins dunkelhet

Puterman, Zalma M Ett talmudistiskt rättsfall

Bergström, Lars Filosofisk pluralism

Johansson, Ingvar Filosofipolitik inför sekelskiftet

Bergström, Lars Filosofi och konkurrens

1994/3

Bauhn, Per Nationalismens moraliska status

Nordin, Ingemar Naturliga rättigheter

Persson, Ingmar Felaktigheter om rättigheter

Nordin, Ingemar Rätt och rättvisa

Bergström, Lars Recension av Carl-Göran Ekerwald: Nietzsche – liv och tänkesätt (Rabén & Sjögren 1993)

Rabinowicz, Wlodzimierz Recension av Folke Tersman: Reflective equilibrium. An Essay in Moral Epistemology (Almqvist & Wiksell International 1993)

1994/4

Carlshamre, Staffan Att tolka Parmenides

Sahlin, Nils-Eric Om hur man bör förhålla sig till Ludwig Wittgenstein

Persson, Ingmar Ett önskeförsvar för miljön

Lindström, Sten Måste det vara något fel på modus ponens?

Tersman, Folke Onda cirklar – och goda

Johansson, Ingvar Att idrott skall vara så svårt att förstå

Ohlsson, Ragnar Recension av Jostein Gaarder: Sofies värld (Rabén & Sjögren)

Bennet, Christian Recension av Bertil Mårtensson: Logik. En introduktion (Studentlitteratur 1993)

Petersson, Bo Recension av Ann-Mari Henschen-Dahlquist: En Ingemar Hedenius biblografi (Thales 1993)

Bergström, Lars Recension av Per Molander: Akvedukten vid Zaghouan (Atlantis 1994)

1995/1

Azár, Michael Foucault (& Nietzsche): Historien, Subjektet, Makten

Bauhn, Per Kärleken, friheten och aktörskapet

Malmnäs, Per-Erik Allais paradox och maximering av förväntat värde

Tännsjö, Torbjörn Koherens och epistemiskt rättfärdigande

Anderberg, Thomas Miljöetik och eko-logik

Andersson, David Recension av Hans Ruin: Enigmatic Origins. Tracing the Theme of Historicity through Heidegger´s Works (Almqvist & Wiksell International 1994)

1995/2

Furberg, Mats Grices värdelära

Segerdahl, Pär Metafysik och språkkritik

Rosing, Hans Vetenskapen och vardagsspråket

Segerdahl, Pär Om svårigheten att kritiskt betrakta sina egna övertygelser

Carlshamre, Staffan Filosofi och byråkrati

Carlson, Åsa Recension av Seyla Benhabib: Autonomi och gemenskap – Kommunikativ etik, feminism och postmodernism (Daidalos 1994)

Eriksson, Björn Recension av Allan Gibbard: A Theory of Normative Judgment (Clarendon Press 1990)

1995/3

Odelstad, Jan och Rabinowicz, Wlodek Allais´ problem och Malmnäs´

Lindström, Per Frankfurts exempel

Fjellström, Roger Topprestationer och fascistiska värderingar

Persson, Ingmar Ett önskeförsvar för miljön – repetitions- och påbyggnadskurs

Anderberg, Thomas Kort svar till Ingmar Persson

Tersman, Folke Recension av Björn Eriksson: Heavy Duty. On the Demands of Consequentialism (Almqvist & Wiksell International 1994)

Munthe, Christian Recension av Per Sundström: Abortetik i ny dager (Nya Doxa 1994)

1995/4

Från filosofidagarna i Umeå 7–9 juni 1995:

Wetterström, Thomas Om Ivar Segelberg, medvetandet och världen

Needham, Paul Duhems quineska realism

Gustafsson, Martin Några kommentarer till Wittgensteins “Om visshet“

Bergström, Lars Utilitarismens fel och förtjänster

Bykvist, Krister Är de flesta utilitarister deontologer?

Carlson, Erik Några teorier om egenvärde

Persson, Ingmar Lika för olika

Österberg, Jan Hur många tolkningar har “Macbeth“?

Pagin, Peter Offentlighet och obestämdhet hos språklig mening

Brinck, Ingar Indexikal kunskap och social mening: om ordet ’jag’

Cantwell, John Pågående handlingar

Rolf, Bertil Om trovärdighet

Odelstad, Jan Förväntad nytta i ljuset av alternativa numeriska representationer

Rabinowicz, Wlodek Om Seidenfelds kritik av sofistikerade brott mot oberoendeaxiomet

Sliwinski, Rysiek Baklänges induktion i spelteori

1996/1

Gustafsson, Martin Regelföljande och moralfilosofins uppgift

Du Rietz, Rolf E Straff utan skada

Lindström, Per Searle om kropp-medvetande-problemet

Ohlsson, Ragnar Filosofi med barn

Tullberg, Jan Är altruism förenlig med evolutionsteorin?

Tolland, Anders Ett försvar för nationalismen

Eriksson, Björn Recension av Sven Ove Hansson: Mill och socialismen (Tiden 1995)

Sjunnesson, Jan Recension av Alasdair MacIntyre: Whose justice? Wich rationality? (Duckworth 1990) Three rival versions of moral enquiry. Encyklopedia, Genealogy, and Tradition (Duckworth 1990) First Prinsciples, final ends and contemporary philosophical issues (Milwaukee University Press 1990)

1996/2

Bergström, Lars Om livsåskådningar

Roth, Klas En kritik av samfundstolkningar

Resic, Monica Är Peter Singer fascist?

Sennis, Astorre Vi behöver en ny Amnesty

1996/3

Tolland, Anders Människan som konventionslevande varelse

Engstrøm, Anders Metaforer og lighed

Ruin, Hans Heidegger och filosofins historicitet

Bråkenhielm, Carl Reinhold Livsåskådningarna och sanningsfrågan

Jeffner, Anders Om val av livåskådning

Hansson, Sven Ove Recension av Algot Götstam: Frihet, jämlikhet och demokrati. Etik och människosyn inom liberal och socialistisk tradition (Uppsala Studies in Social Ethics 16, 1995)

Andersson, David Recension av Svante Nordin: Filosofins historia (Studentlitteratur 1995)

1996/4

Furberg, Mats Filosofi på svenska

Rabinowicz, Wlodek Värde grundat på preferens

Eriksson, Björn Utilitarism för syndare

Carlson, Åsa Recension av Anette C Baiers: A Progress of Sentiments – Reflections on Hume´s Treatise (Harvard University Press 1991)

1997/1

Hertzberg, Lars Var Wittgenstein moralfilosof?

Stjernberg, Fredrik En ny attack på vetbarhetsparadoxen

Bergström, Lars Om tro och vetande

Gustavsson, Kent Finns medvetandet?

Lindström, Per Utilitarismen och det kontrafaktiska

1997/2

Tännsjö, Torbjörn Om rationalitet

Munthe, Christian Teknikbeslut och ofrivilliga risker

Persson, Ingmar Hur hemsk är elitidrotten?

Tolland, Anders Altruismen och människan som genernas misstag

Tullberg, Jan Evolutionens konsekvenser för etiken

Tolland, Anders Evolution, etik och enhetsvetenskap

1997/3

Ahlenius, Henrik Intervju med Peter Singer

Beckman, Ludvig Konventioner, kultur och kritik

Svensson, Gunnar Tankar om Wittgensteins filosofiska metod

Jeffner, Anders Livsåskådningsproblem

Bergström, Lars Koherens och livsåskådningar

Tersman, Folke Om Erikssons grader av synd

Bylander, Anders En moralens brobyggare

1997/4

Svensson, Henrik Den boströmska filosofin

Elgemyr, Anders & Ekenberg, Love Om den värderande analysen

Lindström, Per David Lewis’ teori för kontrafaktiska satser

Tännsjö, Torbjörn Varför inte dödstraff?

Ohlsson, Ragnar Recension av Chrisopher W Gowan: Innocence Lost. An Examination of Inescapable Moral Wrongdoing (Oxford University Press 1994)

Sundqvist, Fredrik Recension av Daniel C Dennett: Consciousness Explained (Penguin Books 1993)

Sjunneson, Jan Recension av Todd May: The political philosophy of post-structuralist anarchism och The moral theory of post-structuralism (Pennsylvania State University Press)

1998/1

Stjernberg, Fredrik Det finns vissa saker som inte kan sägas

Bergström, Lars Relativism

Molander, Joakim Dolda avsikter

Pettersson, Staffan Parodi på moralfilosofi?

Svensson, Henrik Recension av Allan Janik: Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi (Brutus Östlings Bokförlag Symposion)

1998/2

Bauhn, Per Mening, identitet och moral

Carlson, Erik Kan vi veta vad vi tror?

Lehtinen, Ullaliina Skuld och skam – distinktioner och likheter

Radovic, Filip Semantisk Pippi

Tolland, Anders Naiv realism, ting i sig och verifikationism

1998/3

Brännmark, Johan Deltagarmodellen för preferensutilitarism

Tamburrini, Claudio Elitidrott, den dopade fascisten och marknaden

Svensson, Henrik En essentialistisk modallogik

Petersson, Bo Den skicklige vågmästaren hos Platon

Ohlsson, Ragnar Recension av Henrik Svensson (red): Vidgade perspektiv. Meditationer över diverse filosofihistoriska teman (Uppsala Philosophical Studies 47, Uppsala 1997)

Ohlsson, Richard Recension av Ingemar Nordin: Djur är inte människor – en filosofisk granskning av veganismen (Timbro 1997)

1998/4

Lindström, Per Att kunna göra som man vill

Eng, Staffan Om Churchlands eliminativa materialism

Persson, Johannes Den engelska och den franska hjärnan

Borvander, Tom Vad är det för fel på svenska filosofer?

Franck, Olof Guds verklighet eller verklighetens Gud?

Persson, Ingmar Recension av Gunnar Björnsson: Moral Internalism. An Essay in Moral Psychology (Preprint from Stockholm University The Department of Philosophy 1998)

1999/1

Persson, Ingmar Människosynvillor

Petersson, Björn Om begreppet ’disposition’ och dispositionella analyser av önskningar

Rønnow-Rasmussen, Toni Då-för-nu preferenser och preferensutilitarism

Stjernberg, Fredrik A priori och kontingent

Franzén, Carin Recension av Anna-Karin Malmströms antologi Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning (Natur och Kultur 1998)

1999/2

Alanen, Lilli Behöver filosofin sin historia?

Bergström, Lars Varat och tiden

Ruin, Hans Mening, förståelse och den hermeneutiska situationen

Lagerspetz, Olli Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv (Nya Doxa 1998)

Björnsson, Gunnar Recension av Ragnar Ohlsson: Meningen med livet (Alfabeta 1998)

1999/3

Brännmark, Johan Fem fel med utilitarismen

Rabinowicz, Wlodek och Rønnow-Rasmussen, Toni Finala och intrinsikala värden

Peczenik, Aleksander Koherens och juridik

Egonsson, Dan Recension av Per-Anders Tengland: Mental Health (Linköping Studies in Arts and Science 1998)

1999/4

Danielsson, Sven Språkfilosofins elände

Segerdahl, Pär Angående "språkfilosofins elände"

Hertzberg, Lars Osakligt och tendentiöst

Gustafsson, Bo Varför är exempel intressanta?

Segerdahl, Pär Varför exempel är intressanta i filosofin

Danielsson, Sven Eländes elände

Stenlund, Sören Wittgensteinian — jag?

Österberg, Jan Smak eller värde

Wilhelmi, Juan Svar till Jan Österberg

Österberg, Jan Svar till Juan Wilhelmi

Wilhelmi, Juan Slutreplik

Anderberg, Thomas Wittgensteins labyrint

Eriksson, Stefan Det förrädiskt enkla

Anderberg, Thomas Det förrädiskt svåra

Eriksson , Stefan Att fly och illa fäkta

2000/1

Björnsson, Gunnar En internalistisk teori om moraliska uppfattningar

Larsson, Jonas Doping och idrottens natur

Cederwall, Jan AI-paradoxen

Casini, Lorenzo Descartes och Spinoza om själens aktioner och passioner

Stridbeck, Bolof Några problem med hedonistisk ekosofi

Nordin, Ingemar Recension av Peter Melander: Analyzing Functions. An essay on a fundamental notion in biology (Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1997)

2000/2

Brülde, Bengt och Haglund, Björn Värde och tid

Tamburrini, Claudio Amnesti eller straff

Furberg, Mats Om filosofisk undran

Juth, Niklas När är idrotten jämställd?

Tolland, Anders Oss människor emellan

2000/3

Edman, Martin Skeptikern, verkligheten och det genealogiska problemet

Ingthorsson, Rögnvaldur Hur ska man förstå McTaggarts paradox?

Kalman, Hildur Tillit och handling

Lindström, Sten Sanningens paradoxer: om ändliga och oändliga lögnare

Nilsson, Peter Schopenhauer och medlidandet

Strömberg, Bertil Är det förnuftigt att tro att all vår kunskap är osäker?

Eskilsson, Lena Recension av Elin Svennebys Også kvinner, Glaukon! Frihet og likestilling i et filosofihistorisk og kjønnspolitisk perspektiv

2000/4

Maurin, Anna-Sofia Om enhet i mångfald

Hansson, Bengt Åskådningens kris – roten till 1900-talets filosofi

Brinck, Ingar Om ickebegreppsligt innehåll hos perceptuella tillstånd

Persson, Johannes Om komplexa egenskaper

Karlsson, Lennart Drömmens fenomenologi och dess teoretiska konsekvenser

Schweder, Rebecca Förklaring som förståelse – en koherensteori för förklaring

2001/1

Per Lindström Näst sista ordet

Jonas Gren Oss kännande varelser emellan!

Lilli Alanen Om besinning, förnuft och rationalitetens utarmning

Sören Halldén Henschen-Dahöquist om begreppet ”möjlig”

Ingmar Persson Tings förhållande till världen

Wlodek Rabinowicz och Toni Rønnolw-Rasmussen Värdefulla ting

2001/2

Johan Eriksson Wittgenstein och metafysikens crescendo

Martin Gustafsson Sedvänja och ursprung

Sara Heinämaa Filosofi – praktik och dialog

Johanna Oksala Foucault, fenomenologin och filosofins uppgift

Martina Reuter Kan filosofin tillämpas?

Hans Ruin Den fenomenologiska reduktionen

Pär Segerdahl Har filosofin fortfarande någon roll att spela?

2001/3

Staffan Carlshamre Är filosofin särspråksberoende?

Mikael Stenmark Gudstro i ett sekulariserat samhälle – om religionens rationalitet

Richard Ohlsson Bör vi satsa på Guds existens?

Anders Tolland Etik för oss

Aleksander Peczenik Recension av Svein Engs Uenighetsanalyse – med saerlig sikte på jus og allmenn rettsteori

Jonna Lappalainen Recension av Hildur Kalmans The Structure of Knowing

Jens Johansson Recension av Åsa Nordéns Har nutida fysik religiös betydelse?

Jan-Erik Weswtman Recension av Bo Malmhester, Ragnar Ohlsson, m.fl. Filosofi med barn

2001/4

Jan S. Andersson Värderingar och attityder

Jennifer Bullington Psykosomatik: en biomedicinsk anomali

Lars-Göran Johansson Naturlagar

Bo Petersson Hans Larsson och moralprincipernas stege

Fredrik Svenaeus Filosofi som xenologi: främlingsskap som tema i nya fenomenologiska studier

Annika Törnström Om relativism och konstruktionism

2002/1

Lorenzo Casini Skam och frispråkighet

Ingmar Persson Två handling/underlåtelse-paradoxer

Lasse Söderberg Att bygga en världsbild

Mats Johansson Om Schopenhauers syn på medlidandet

Johan Brännmark Sällsynthet och finalt värde

Jonas Olson Om värdebärare och värdereduktion

Jens Johansson Recension av T. H. Eriksen & D. O. Hessen, Egoism

2002/2

Lars Bergström Den intellektuella moralens maxim

Per Bauhn Aktörsperspektiv och historiematerialism

Jens Johansson Nagels argument för asymmetri

Niklas Juth Recension av Mikael Lindfelts Idrott och moral

2002/3

Lars Bergström Diskussion om filosofihistoria

Åke Löfgren Filosofi och filosofihistoria

Ingemar Düring Filosofi och filosofihistoria

Anders Wedberg Mål och metoder i filosofihistorien

Lars Bergström och Åke Löfgren Referat av diskussionen 31 oktober 1960

Sten Lindroth Tillägg

Ingemar Hedenius Kommentar

Erik Stenius Kommentarer til Anders Wedbergs ”Mål och metoder i filosofihistorien”

Jonas Nilsson Om logiska förutsättningar för rationell kritik

Matti Eklund Paradoxer: en allmän diagnos

Stefan Eriksson Recension av D. Z. Philips’ Filosofi – en presentation

2002/4

Martin Peterson Utilitarism och beslutsteori

Inge-Bert Täljedal Biologisk funktion

Ingmar Persson Fakta som värdebärare

Anders Sigrell Retorik och filosofi – en nödvändig konflikt?

Jens Johansson Recension av Torbjörn Tännsjös Konservatiosm

Björn Eriksson Recension av Torsten Petterssons Dolda principer

2003/1

Bo Petersson Hans Larsson och värdenihilismen

Olli Lagerspetz Anscombe om moralisk plikt och moraliskt förfall

Anders Jeffner Existentiella skäl

Lars Bergström Om att ta saker för givna

Martina Reuter Recension av Åsa Carlsons Kön, kropp och konstruktion

2003/2

Peter Pagin Mening hos yttranden

Bernt Österman Idrottens dopningsproblem – ett försök till nyansering

Mikael Janvid Från holism till naturalism

Jonas Gren Beslutsmetoder och riktighetskriterier

Jens Johansson Recension av tre nya böcker om Ingemar Hedenius

2003/3

Konrad Marc-Wogau Mina filosofiska fördomar

Hans Teke Solipsism

Tom Eriksson Om det psykofysiska problemet

Björn Eriksson Recension av Jeremy Benthams Panoptican

Anders Sigrell Recension av Mats Rosengrens Doxologi

2003/4

Sven Danielsson Preskriptiva och askriptiva normer

Anders Lundberg Den förenande skillnaden

Bengt Liliequist Medicinens ikonografi och ikonologi

Johannes Persson Objektiva risker?

Erik Carlson John Broomes argument mot ojämförbara värden

Nichlas Johansson Recension av Torbjörn Tännsjös Du skall understundom dräpa

2004/1

Dag Westerståhl Tal till Solomon Feferman

Stig Kanger Några synpunkter på begreppet inflytande

Lars Lindahl Stig Kangers teori om inflytande: en introduktion

Henrik Lagerlund Psykologi och semantik – ett medeltida perspektiv

Per Bauhn Om normativ strukturalism

Peter Ekberg Referens inom mänsklig kognition och AI

Jan Lif Recension av Lena Gemzöes Feminism

2004/2

Tema: Människovärde Gästredaktör: Roger Fjellström

Dan Egonsson Likavärdesidén

Roger Fjellström Varför människor har lika värde

Arne Johan Vetlesen Menneskeverd i lys av dets misaktelse

Henrik Lagerlund Recension av Stgen Ebbesens Dansk middelalderfilosofi

Åsa Carlson Recension av Bengt Brüldes och Per-Anders Tenglands Hälsa och sjukdom

2004/3

Johan Brännmark Att göra sig själv till undantag – Kant om omoralens natur

Svante Nordin Biografi och filosofihistoria – Ingemar Hedenius och värdeteorin

Jonas Olson och Frans Svensson Partikularistisk konsekventialism

Åsa Carlson Recension av Martha Nussbaums Upheavals of Thought – The Intelligence of Emotions

Robert Callergård Recension av Joakim Molanders Vetenskapsteoretiska grunder

2004/4

Tema Kantjubileum Gästredaktör Dag Prawitz

Dag Prawitz Förord

Sven-Eric Liedman Kant om omdömeskraften

Lena Halldenius Arvet från Kants politiska teori

Stig Strömholm Kant och rättsvetenskapen

Markku Leppäkoski Kant i vår tid – i teoretisk filosofi

Otfried Höffe Moralfilosofi i vetenskapens tidsålder. En kättersk introduktion till Kants Kritik av det rena förnuftet

Camilla Serk-Hansen Metafysik, vetenskap och vetenskapens metafysik

John Michael Krois Förnuftet är offentligt: Kant och nykantianismen, eller: Upplysningsfilosofin och kulturens problem

Otfried Höffe Fred i Kants teori om rättvisa

2005/1

Marie Demker Självmordets dialektik

Lars Bergström Ungkarlarnas rätta natur

Jan Österberg Konsekventialism och handlingsvägledning

Thorsten Johansson Logik och etik i Wittgensteins Tractatus

Gunnar Björnsson Christine Korsgaards moralfilosofi

Dan Egonsson Recension av Per Bauhns The Value of Courage

2005/2

Ulrika Björk Enhet och tvetydighet i känslornas sfär

Lorenzo Casini Bångstyriga emotioner

Ylva Gustafsson Om förstående och blindhet för andra

Camilla Kronqvist I nöd och lust – spontanitet och ansvar i kärlek

Kate Larson Eros är en stor demon – Iris Murdochs kärleksbegrepp

2005/3

Kristoffer Ahlström Om Kant, Pythagoras och världen som matematik

Roger Fjellström Moraliska partiklar (tjocka eller tunna), finns dom?

Jonas Nilsson Standard-relativ rationalitet

Jens Johansson Recension av Ulf Jonssons Med tanke på Gud

Lars Bergström Recension av Svante Nordins Ingemar Hedenius

Paolo de Narvaja Recension av Stellan Welins Från nytta till rättigheter

Martin Peterson Recension av José Carlos Somozas Idéernas grotta

2005/4

Sören Halldén Är kosmos ett slumpfenomen?

Kajsa Bråting och Anders Öberg Om matematiska begrepp – en filosofisk undersökning med tillämpningar

Per Bauhn Hungersnöd och institutionellt agentskap

Konrad Marc-Wogau Några minnen från studieåren i Uppsala

Anne-Marie Landtblom Helgonet och filosofen

Sören Stenlund Om ”det outsagda”

Kristoffer Ahlström Om gifta ungkarlar

Lars Bergström Replik om ungkarlar

Ragnar Ohlsson Recension av Peter Krapotkins Anarkismens moral

2006/1

Dag Prawitz Skäl och goda grunder

Christian Dahlman En dialog om framtida preferenser

Kristoffer Ahlström På vad pekar en orgasm?

Paul Needham Om vatten och reduktion

Fredrik Stjernberg Orakel – finns dom?

Jörgen Sjögren Om begreppsbildning i matematik

Torkel Franzén Recension av Rebecca Goldsteins Ofullständighet

Pelle Strindlund Recension av Tomas Månssons Olydnad

2006/2

Charlotta Weigelt Om Aristoteles nytta och skada för filosofin

Dan Egonsson Hypotetiska preferenser

Erik Carlson Cirkulär tid och den eviga återkomsten

Johannes Åsberg Genteknik och Parfits problem

Lennart Nordenfelt Att karakterisera hälsa: ett humanistiskt begrepp

Nichlas Johansson Recension av Torbjörn Tännsjös Läget

2006/3

Lilli Alanen Om självkunskapens möjlighet

Lorenzo Casini Platon och dialogformens filosofiska innebörd

Boris Melvås Om Thorsten Johanssons Tractatus

Jan Tullberg Det lika människovärdet

Lars Bergström Cirkulär tid – ännu en gång

Anna Petrén Recension av Bo Lindensjös Perspektiv på rättvisa

2006/4

Thomas Mautner Heideggers tackoffer

Jakob Håkansson Empati: att uppleva främmande upplevelser

Anders Hansson Tolerans och rättfärdigande

Per Lindström Goodmans problem

Peter Ekberg Om gudsupplevelsens neurala bas

Mattias Gunnemyr Om förtryckande strukturer

Torkel Franzén Recension av Christian Bennets Första ordningens logik

2007/1

Fredrik Zimmerman Borde Peter Singer dra en annan slutsats?

Ragnar Ohlsson Kunskapsteori baserad på dygd

Per Lindström Vad man rimligen kan kräva

Erik Carlson Cirkulär tid – ett varv till

Mari Lindman Varför tiger Shane?

Joakim Sandberg ”Vad gör dina pensionspengar just nu?”

Per-Erik Malmnäs Recension av I. Brink, S. Halldén, A.S. Maurin och J. Persson (red.) Risk och det levande mänskliga

2007/2

Hans Teke Davidsons trefot och skepticismen

Per Lindström Ross’ paradox

Lars Bergström Goda grunder och berättigad tro

Anders Bartonek Leibniz monadologi, individualitet och Panopticon

Per Bauhn Normativ strukturalism: en replik

Thorsten Johansson Replik om Tractatus

Anders Hansson Recension av Catriona McKinnon Toleration

2007/3

Dick A R Haglund Språk, metafysik och transcendentala argument

Martin Peterson Om velighet

Kent Gustavsson Om common sense och filosofi
Per Lindström ”Jag vet hur det är, men jag kan inte säga’t”

2007/4

Erik J. Olsson Kunskap och koherens

Sam Fransson Bör vissa genetiska förbättringar av människan förbjudas?

Richard Swinburne Argument för Guds existens

Martin Gustafsson Carnap och Quine om explikation som filosofisk metod

Mattias Gunnemyr Om förtryckande strukturer, en replik

Per Bauhn Om strukturell orättvisa och förtryck – slutreplik

2008/1

Bo Petersson Den tidiga Uppsalafilosofiska analysen

Henrik Lagerlund Ett nygammalt kropp-själ-problem

Lotta Knutsson Evolutionsteorin, Gud och livets mening

Christian Bennet Om vad logik inte skall vara

Thorsten Johansson En kritisk granskning av Sören Stenlunds filosofi

Christian Strandh Recension av Jerry Fodor Hume Variations

2008/2

Sven Danielsson Alf Ross igen

Jan Österberg Gyllene regeln – eller vad är Alf Svensson och

Torbjörn Tännsjö oense om?

Johan Brännmark Dygdetik och moraliskt beslutsfattande

Lars Bergström Om slutledningar

Bertil Mårtensson Platon, hjälte eller syndabock?

2008/3

Erik J. Olsson Hans Larsson och lundafilosofins relevans idag

Pär Sundström Humes utelämnade nyans av blått

Anders Pettersson Analogitänkande och litteraturens kognitiva betydelse

Anders Tolland Sunt förnuft! Och utan surrogat, tack!

Christian Strandh Recension av Den meningssökande människan av Peter Gärdenfors

2008/4

Olle Häggström Brister i sannolikhetsargument för och emot Guds existens

John Eriksson Ärligt talat

Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet

Anders Hammarström Gud hos Descartes och Berkeley

Ingmar Persson Alf Ross’ paradox – ur ett lekmannalogiskt perspektiv

Per Lindström Ross’ och Priors paradoxer

Sven Danielsson Svar till Persson och Lindström

Jens Johansson om 8 filosofiska texter red. Kristian Löfgren & Dan Munter

2009/1

Åsa Wikforss Om termer för naturliga sorter

Matti Eklund Förkastliga värdebegrepp och Karl Marx antimoralism

Roger Fjellström Singer och speciesismen

Jan Österberg Svar till Johan Brännmark

Svante Nordin om Filosofisociologi av Henrik Lundberg

Björn Östbring om Philosophy Americana av Douglas R. Andersson

2009/2

Ann-Mari Henschen-Dahlquist Så minns jag Ingemar Hedenius

Thure Stenström Ingemar Hedenius, Kierkegaard och Sofokles

Bo Petersson Ingemar Hedenius moralfilosofi: meta-etik

Bo Petersson Ingemar Hedenius moralfilosofi: normativ etik

Anders Jeffner Ingemar Hedenius och religionen

Åke Frändberg Ingemar Hedenius och rätten

2009/3

Erik J. Olsson Har kunskapen ett (mer)värde?

Christian Björkdahl Doping och straff

Fredrik Zimmerman Vad är skillnaden mellan att roa sig och att bli road?

Henrik Bohlin Om att säga ba’ – Davidsons analys av direkt anföring

Anna-Sofia Maurin Russells regress: en replik

2009/4

Staffan Carlshamre Tingens och tankarnas ordning – några funderingar kring Spinoza

Gunnar Andersson Förnuftig tro och intellektuell moral

Per Bauhn Universella rättigheter och partikulära skyldigheter

Sven Danielsson Om moraliska övertygelsers styrka

Lars-Göran Johansson Tidens gång – en illusion?

2010/1

Lars Bergström Tidens verkliga gång

Wlodek Rabinowicz Om värderelationer

Mikael Janvid Utmaningars kunskapsteori

Erik Gustavsson Filosofisk praxis

Ingvar Johansson Maurins regresser: en replik

Anna-Sofia Maurin Svar på svar

Dan Egonsson om Kortexter av Ingmar Persson

Henrik Lundberg om Till relativismens försvar av Bosse Holmqvist och Den svårfångade relativismen utg. av S.-E. Liedman, T. Tännsjö och D. Westerståhl

2010/2

Bengt Brülde Om global rättvisa

Teodor Gardelli Om Nozicks kunskapsanalys

Lars Bergström Kritisk rationalism?

Ingemar Nordin Varför måste vi tro på något?

Torbjörn Wester Piratpartiet och transhumanismen

Lars-Göran Johansson om två böcker av Craig Dilworth

2010/3

Martin Lembke Frågan om varat

Lars Bergström Kompatibilism på villovägar

Gunnar Syréhn Emil – existentialisten från Lönneberga

Teodor Gardelli Kunskapsbegreppet och ett svar till skeptikern

Gunnar Andersson Rättfårdigande och kritisk prövning

Lars Samuelsson Transitivitet och omärkbara effekter

Björn Östbring Richard Rortys pragmatism

2010/4

Jan Scheffel Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori

Krister Bykvist och Jonas Olson Om moraliska övertygelsers styrka och emotivismens svaghet

Jan Hjärpe Moral och rätt i islamisk etisk tradition och debatt

Lars Bergström Kants maxim

Hugo Strandberg Konsten och livet: ett försök

2011/1

Johan Brännmark Litteraturen som guide till godhet

Marco Tiozzo Om fiktion och verklighet

Ingemar Nordin Rationalitet utan tro

Lars Bergström Poppers kunskapsteori

Pär Segerdahl Varför filosoferar man?

2011/2

Mohammad Fazlhashemi Filosofiska idéströmningar i muslimsk kontext

Lars Bergström Normativ kunskapsteori

Åke Frändberg Om rättslikhet

Jan Willner Notiser om filosofi på gymnasiet

Erik Gustavsson Viljans frihet och moraliskt ansvar

Sten Hjalmarsson om Tala en tanke av V. F. Hendricks och F. Stjernfelt

2011/3

Charlotta Weigelt Ett möjligt ursprung?

Linus Andersson Vägar till Nietzsches syn på kunskap

David Brax Hedonistisk naturalism

Ingvar Johansson Bevis för universalias existens ­– från en fallibilist

Lars-Göran Johansson Mer om tidens gång

Sten Hjalmarsson om Fredrika Spindlers Nietsche: Kropp, konst, kunskap

2011/4

Dan Egonsson Zygmunt Baumans levnadskonst

Marco Tiozzo Kan böcker vara moraliska eller omoraliska?

Katharina Berndt Rasmussen Är sannolikheter moraliskt relevanta?

Jesper Jerkert Varför åberopar man inte det övernaturliga i vetenskapen?

Lars Bergström Tidens gång, än en gång

Patrik Ribe Koherentismens politiska konsekvenser

2012/1

Dan Egonsson och Cathrine Felix Hellre helhjärtad än tvehågsen?

Lars Bergström Varats gåta

Victor Moberger Don Loeb om gastronomisk realism

Anders Tolland Att försöka förstå förståelse

Jan Scheffel Svar till Anders Tolland

Mattias Gunnemyr Jordbävningen och livbåten

Jens Johansson Recension av Verklighetsbilder av Carl Reinhold Bråkenhielm

2012/2

Sara Packalén Kan vi veta att vi inte är hjärnor i näringslösning?

Carl Mellgren Platon och kvinnorna

Lars Bergström Tankar om skepticismen

Thomas Johansson Williamsons invändning mot Tennants lösning på Fitchs paradox

Stefan Schubert Om den filosofiska analysen

2012/3

Karl Ekendahl Död i tid och otid

Lars Bergström Kunskap a priori

Johan E. Gustafsson Om konsekventialism med grader av fel

Petter Cronlund Locke och intellektuell äganderätt

Maria Svedberg Recension av Kort om fri vilja av Thomas Pink

Nichlas Johansson Recension av Matchen som aldrig ägde rum av Kutte Jönsson

2012/4

Anders Berglund Kunde Descartes gud ha skapat allt på ett sådant sätt att han inte hade existerat?

Lars Bergström Analytiska satser

Torbjörn Tännsjö Nazismens ideologi och judeutrotningen

Tom Eriksson Alan Turings två teser

Anders Lundberg Medvetandefilosofins förbistring

Lars Bergström Recension av Filosoferna av Svante Nordin

2013/1

Per Bauhn Reflektioner kring räddningsplikten

Hans Ruin Sokrates inför döden

Lars Bergström Döden och tiden

Stefan Schubert Recension av Everything Must Go: Metaphysics Naturalized av James Ladyman och Don Ross, m.fl.

Staffan Carlshamre Recension av Fear of Knowledge av Paul Boghossian

Sofia Jeppson Recension av Kort om etik av Simon Blackburn

Hege Dybedokk Johnsen Recension av Kort om känslor av Dylan Evans

Lars Bergström Recension av Från ett öppet universum: Studier i Karl Poppers filosofi av Ola Lindberg (red.)

2013/2

Johan Brännmark Reflektivt ekvilibrium: tre utvidgningar

Fredrik Gustafsson Film och filosofi, film som filosofi

Lars Bergström Quine och sanningen

Hans Ruin Kant och det sublima

Jan Thorsson Hitlers folkstat

Martin Lembke Varat: en fråga om uteslutning

Björn Lundgren Överaskningsparadoxen

Torbjörn Tännsjö Recension av På väg mot språket av Martin Heidegger

2013/3

Lilli Alanen Förstående och aktivitet i Spinozas Etiken

Ulrika Björk Försonande katharsis hos Aristoteles och Arendt

Henrik Bohlin En universell moral på känslornas grund

Robert Callergård Riktad uppmärksamhet – en hypotes om

David Humes filosofi och metafilosofi

Lorenzo Casini Frihet och nödvändighet i Lorenzo Vallas De libero arbitrio

2013/4

Lars-Göran Johansson Naturalism, transcendentalism eller fenomenologi?

Stina Bäckström Hur hamnade Sanaz på festen?

Patrik Ribe Den liberala autonomins förutsättningar

Hans Ruin Wittgenstein och filosofins tilltal

Karl Ekendahl Döden igen

Richard Swinburne Häggström om Swinburne och sannolikheten för Guds existens

Lars Bergström Teismen som förklaring

2014/1

Caj Strandberg Moralisk motivation – ett dilemma och dess lösning

Lars Bergström Döden som förlust

Hemo Quaron Nietzsches ”Fallet Wagner”

Daniel Rönnedal Aktualism, possibilism och handlingsriktighet

Sören Häggqvist Recension av Tankar som ändrar allt av Sören Holst

Frans Svensson Recension av Dygdernas renässans, red. Eva

Österberg, Marie Lindstedt Cronberg och Catharina Stenqvist

Lars Bergström Recension av Kort om spelteori av Ken Binmore

Jens Johansson Recension av Kort om döden av Lennart Lundmark

2014/2

Johan Eriksson Fundamentalontologi och psykoanalys

Jonas Larsson Filosofisk metod i stället för pragmatisk retorik

Lars Bergström Epikuros och döden

Uljana Akca Övermänniska och människa hos Nietzsche

Simon Rosenqvist Varför Tännsjö bör bli vegetarian

Henrik Rydehn Recension av Kort om verkligheten av Jan Westerhoff

Gustav Alexandrie Recension av Miljöetik av Håkan Ssalwén

Torbjörn Tännsjö Recension av Soldater av Sönke Neitzel och Harald Welzer

Sofia Jeppsson Recension av Den barnsliga relativismen av

Ragnar Ohlsson och Kian Sigge

Lars Bergström Recension av Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman

2014/3

Marcus Agnafors Tiggeri och moraliska plikter

Maren Behrensen Ett löfte du aldrig gett: den normativa karaktären av sexuell och nationell identitet

Martin Berzell & Henrik Lerner Medicinska mätvärdens ontologiska status i ljuset av universaliestriden

Göran Collste Ett läraretiskt dilemma

Anders Nordgren Får forskare skada djur i djurförsök för att hjälpa svårt sjuka barn?

Ingemar Nordin Vetenskapens verktyg

Fredrik Stjernberg Kan man spela schack med sig själv?

Yusuf Yuksekdag Etik och migration mellan verklighet och ideal

2014/4

Kristoffer Sundberg Nozicks Anarki, stat och utopi som socialontologi

Eric Johannesson Goodmans induktionsproblem

Martin Lembke Mer om allt

Lars Bergström Recension av Ett universum ur ingenting av Lawrence M. Krauss

Torbjörn Tännsjö Recension av Som jag minns det av Michail Gorbatjov

Mats Ingelström Recension av Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton

Niclas Lindström Recension av The Righteous Mind av Jonathan Haidt

Jonas Olson Recension av En anständig individualism av Stefan Björklund

Lars Bergström Recension av Ojämlikhetens anatomi av Per Molander

2015/1

Peter Gärdenfors Varför vill vi förstå?

Per Bauhn Korsgaards teori om enade agenter

Lars Bergström Gudar och mörk materia

Simon Skau Epistemiska trösklar, ett svar på problemet med gemensam kunskap

Ingvar Johansson Kahneman och Lindaproblemet

Gustav Alexandrie Recension av Etik, människa, moral, mening – en introduktion av Ann Heberlein

Lars Bergström Recension av Vårt matematiska universum av Max Tegmark

2015/2

Eric Johannesson Bells teorem

Erik Persson Sokratisk dialog som pedagogisk metod

Lars Bergström Förnuft och kausalitet

Ruben Wiwe Är det skäligt att medvetet skapa ett dövt barn?

Henrik Lundberg Recension av Postmodernismens förklaring av Stephen R. C. Hicks

Lars Bergström Recension av Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta Århundradet av Jesper Roine

Frans Svensson Recension av Den solidariska genen av Göran Greider

2015/3

Gunnar Björnsson Moralisk oenighet utan metaetisk absolutism

Daniela Cutas Framtidens familjer: definitioner, etik och politik

Kalle Grill Mänsklighetens undergång ur ett befolkningsaxiologiskt perspektiv

Lars Lindblom Libertarianismen, staten och demokratin

Lars Samuelsson Partisk vs. opartisk moral

Andreas Stokke Bedrag, manipulation og det forkerte i at lyve

Pär Sundström Vad är varseblivningens genomskinlighet och vad följer av den?

2015/4

Carl-Göran Heidegren De två filosofierna

Pia Skoglund Inte bara en nordisk ekofilosofi

Charlotta Weigelt Sokrates politiska konst

Thore Husfeldt Monstret i Turings bibliotek

Lars Bergström Recension av Mörkret vid tidens ände av Ulf Danielsson

2016/1

Stefan Schubert Effektiv altruism-rörelsen

Victor Moberger Mackie och misstagsteorin

John Falkenberg Wittgenstein, en borderline personlighet

Per Bauhn Om flyktingar och mänskliga rättigheter

Lars Bergström om Vi och dom av Joshua Greene

Jonas Olson om Axel Hägerström and Modern Social Thought,

red. Sven Eliaeson, Patricia Mindus och Stephen P. Turner

Lars Bergström om Karl Popper. Falsifieringens profet av Ulf Persson

Olof Leffler om From Morality to the End of Reason av Ingmar Persson

Lars Bergström om Upplysning i det 21:a århundradet av Christer Sturmark

Torbjörn Tännsjö om Svensk sexualbrottslag av Madeleine Leijonhufvud

2016/2

Amanda Thorell Aristoteles syn på beröm

Lars Bergström Normativa skäl

Marco Tiozzo Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar

Frits Gåvertsson Medicinanalogin i antik etik

Lars Bergström om Religion utan gud av Ronald Dworkin

Carl-Göran Heidegren om Konrad Marc-Wogau: En livsresa från Moskva till Uppsala av Lennart Nordenfelt

Lars Bergström om Min hjärna och jag av Patricia Churchland
Karl Ekendahl om Filosofisk tröst av Torbjörn Tännsjö

2016/3

Elisabeth Schellekens Dammann Estetik bortom perception?

Matti Eklund Kripke, normativitet och mening

Sharon Rider Oss filosofer emellan

Erik Carlson Organiska helheter och kontextualism om finalt värde

Patricia Mindus Filosofisk syn på medborgarskap

Lars-Göran Johansson Vad är en naturlag?

Claes Entzenberg Att uppfinna gåtfullheten, hommage till Rune Hagbergs konst

Folke Tersman Benacerrafs utmaning

Jens Johansson Tiden och den döde

Pauliina Remes om Norms in Social Interaction av Patrizio Lo Presti

2016/4

Agnieszka Proszewska Arne Næss amor Dei intellectualis – kärleken till Gud eller till Naturen?

Lars Bergström Dödens dålighet

Roger Fjellström Filosofens mord

Anders Bartonek Hemnet och Foucault

Karl Pettersson Greg Bognar om ideala livslängdstabeller

Lars Bergström om Here Be Dragons av Olle Häggström

Eric Brandstedt om Klimatetik av Bengt Brülde och
Göran Duus-Otterström

Lars Bergström om Upplyst meditation av Sam Harris

2017/1

Jakob Håkansson Eklund Empati och fysik

Lars Bergström Kunde något annat ha hänt?

Richard Gustavsson Zhōu Dūnyís filosofi

Ingvar Johansson Mänskliga rättigheter och deras moralfilosofiska fundament

Sama Agahi om Strömningar i matematikens filosofi av Petter
Rasmusson

Lars Bergström om Den sista friheten. Om rätten till vår död
av Inga-Lisa Sangregorio

2017/2

Per Algander Värdet av att existera

Svante Nordin Yarmouthmysteriet och frågan om bevisvärdering inför rätta

Eric Johannesson Monty Hall-problemet

Martin Peterson Moralens geometri

Jonas Olson Bergström om normativa skäl

Lars Bergström Replik om normativa skäl

Frans Svensson om Aristoteles etik av Anders Hansson

Jens Johansson om Tankar om Gud, kristen tro och livets mening av Mikael Stenmark

2017/3

Göteborgsnummer

Anna-Sofia Maurin & Susanna Radović Förord

Dorna Behdadi ”Theory of Mind” och fenomenellt medvetande

David Brax Vad gör hatbrott värre än andra brott?

Alla Choifer Att förstå sig själv och att förstå den andre

Paul Gorbow Essens, att sammanfalla och karaktärisering

Jacob Leth Fink Aristoteles om moralisk blindhet

Sofia Jeppson Förtjänst och straff

Anna-Sofia Maurin Metafysik och (annan) vetenskap

2017/4

Olle Risberg Non-naturalism, naturalism eller misstagsteori?

Lars Bergström Risbergs naturalism

Jesper Grip Hemnet och Foucault – en kommentar

Lars Bergström om Vårt klot så ömkligt litet av Ulf Danielsson

Hans Ruin om Taking Life av Torbjörn Tännsjö

Ludvig Beckman om Vänsterdocenten av Torbjörn Tännsjö

Lars Bergström om Hedonismen och dess kritiker av J. Mikael Olsson

Jonas Olson om Mary Wollstonecraft av Lena Halldenius
Lars Bergström om Positivismstrider av Carl-Göran Heidegren

2018/1

Åsa Burman Social ontologi

Mattias Berggren Varför vi trots allt ska ge

Per Bauhn Agenter, motivation och moral

Ingvar Johansson Replik till Per Bauhn

Johannes Persson Sten Anttila och Nils-Eric Sahlin Hur förstå ”och” i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?

Stina Björkholm Moralisk övertygelsegrad och kognitivismens
eventuella överlägsenhet

2018/2

Göran Hermerén Den svårfångade konsten

Svante Nordin Vad var subjektivismen?

Victor Moberger Non-naturalism och superveniens

Agnieszka Proszewska ”En process som kan förändra dig” – om Arne Næss tolkning av Spinozas känslofilosofi

Lars Bergström om Medveten mot alla odds av Göran Frankel

Lars Bergström om Wienkretsen av Karl Sigmund

2018/3

Stockholmsnummer

Erik Angner Det lätta och det rätta

Krister Bykvist Jagträd och välfärd

Richard Dawid No-Miracles-argumentet utan vetenskaplig realism

Kathrin Glüer och Peter Pagin Växelsemantik (Switcher Semantics)

Anandi Hattiangadi Logik och normativitet

Mikael Janvid Förståelse ur ett kunskapsteoretisk perspektiv

Jonas Olson Humes sentimentalism – inte non-kognitivism

2018/4

Dan Egonsson Människans moraliska framsteg

Henrik Andersson & Frits Gåvertsson Pietetsfullt hanterande
av mänskliga kvarlevor

Anders Bartonek Tänk om alla skulle göra så, Immanuel?

Olle Risberg Bergström om metaetisk naturalism

Lars Bergström Metaetisk naturalism

Olle Risberg Metaetisk metodologi

Lars Bergström Metaetikens förklaringsvärde

Jens Johansson om Vetandets gränsmarker av Anders Jeffner

P C Jersild om Etikprofessorn av Torbjörn Tännsjö

2019/1

Anders Hansson Parfits medgivandeprincip

Marco Tiozzo Om betydelsen av evidens av högre ordning

Erik Rezazadeh Sex enbart för reproduktion

Paul Conrad Samuelsson Artificiella medvetanden är vår
största etiska risk

Kaj Børge Hansen Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de satslogiska antinomierna”

Ulf Danielsson om Aristoteles Fysik

Lars Bergström om Superintelligens av Nick Bostrom

2019/2

Åbonummer

Jonas Ahlskog Om historia och självförståelse

Antony Fredriksson Om att känna den andre och förlora sig själv i Clarice Lispectors Passionen enligt G. H

Martin Gustafsson & Lars Hertzberg Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska undersökningar

Camilla Kronqvist ”Var och en har far och mor”. Om föräldraskap och begreppslig förändring

Mikael Laakso & Yrsa Neuman En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer

Olli Lagerspetz Peter Winch och det logiska tänkandet

Hugo Strandberg Moral och moralisk oenighet

Ylva Gustafsson Om empatins produktifiering

2019/3

Lundanummer

Henrik Andersson & Jakob Green Werkmäster En förbisedd dimension av värde

Cathrine V. Felix Visselblåsarrollen och ny teknik

Fritz-Anton Fritzson Dualism med avseende på “bra” och “bra för”: ett försvar

Mattias Gunnemyr Om att orsaka global uppvärmning

Frits Gåvertsson Somervilleskolans filosofiska program

Peter Gärdenfors ”Förhållningssätt” och olika former av kausalitet

Gloria Mähringer Är självständigt tänkande en illusion?

Carl-Johan Palmqvist Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist?

Henrik Thorén, Johannes Persson, Niklas Vareman Osäkerhet, tvärvetenskap och klimatförändringarna: en vetenskapsfilosofisk betraktelse av IPCC:s osäkerhetsramverk

2019/4

Katharina Berndt Rasmussen & Åsa Burman Människans
mörka materia: om implicit bias och moraliskt ansvar

Lars Bergström Giltiga slutledningar

Ruben Wiwe Har vi verkligen en fri vilja?

Bertil Kristerson Evolutionär kärlek

Nicolas Olsson Yaouzis om Moraliska provokationer av Marcus Agnafors

Lars Bergström om Liv 3.0 av Max Tegmark

William Bülow om Historisk Rättvisa: Gottgörelse i en
Postkolonial Tid av Göran Collste

Lars Bergström om Förnuft och fördom av Hugo Mercier
och Dan Sperber

2020/1
Anders Hansson Att jämföra äpplen med päron (och lidande, och löften)

Lars Bergström Moral och handlingsfrihet

Tobias Engqvist Icke-identitetsproblemet – ett icke-problem?

Jonas Olson om Tre slags etiska teorier av Anders Hansson

Lars Bergström om Upplysning nu av Steven Pinker

Mattias Gunnemyr om Vad vi har mest skäl att göra Derek Parfits moralfilosofi av Anders Hansson

Charlotta Weigelt om Aristotles av Carlo Natali

Mats Ingelström om Det omätbaras renässans av Jonna Bornemark

2020/2

Olof Pettersson Flödets dilemma: Platons Herakleitos och kunskapens villkor

Paul Conrad Samuelsson Experimentalismen och filosofiska intuitioner

Anders Bartonek Vad är nonkonformism-teori?

Lars-Göran Johansson Aristoteles, Galilei och Newton om orsaker, rörelser och förändring

Per Bauhn om Identitetsillusionen: Lögnerna som binder oss samman av Kwame Anthony Appiah

2020/3
Boksymposium: Lars Bergströms Varats dunkla skrymslen

Torbjörn Tännsjö Bergströms gula tankar om fri vilja

Martin Peterson En objektiv men obestämd moral

Anna-Sofia Maurin Egenskapsmystik

Folke Tersman Förvirring på ett högre plan?

Lars Bergström Svar till mina kritiker

Lorenzo Casini Sjunde brevet – ett försvar för Platons olyckliga irrfärder till Sicilien

Arne Jarrick om Hotet mot humaniora kommer inifrån av Anna Victoria Hallberg och Humaniora – en vetenskap som andra av Göran Larsson

Kasper Kristensen om Spinoza och jag av Rebecca Goldstein

Lars Bergström om Världen själv av Ulf Danielsson

2020/4

Boksymposium – Fredrik Svenaeus Det naturliga

Fredrik Svenaeus Inledning

Åsa Carlson ”Lyssna på din kropp!”

Sofia Jeppsson Det naturliga och trans

Lisa Folkmarson Käll Kommentar på Fredrik Svenaeus, Det naturliga

Fredrik Svenaeus Om Det naturliga

Lars Bergström Jaget

Ulf Danielsson Kommentar till en recension

Lars Bergström Replik till en kommentar

Frans Svensson om Etik av Elena Namli och Carl-Henric Grenholm

Erik Hallstensson om Kultiverandet av det mänskliga av Anders Burman

2021/1

Staffan Carlshamre Vad är filosofi? En introduktionsföreläsning

Evelina Johansson Wilén Om feministisk etik och dess politiska betydelser i vår tid

Lars Bergström om Folk och vilja: Ett försvar för demokratin i vår tid av Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö

Ulrika Björk om fyra böcker om Hannah Arendt

András Szigeti om Att förstå social förståelse av Patrizio Lo Presti

Marco Tiozzo om Kunskapsteori: En introduktion till vetande, berättigande och sanning av Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes

2021/2

Sharon Rider Till åminnelse av Sören Stenlund (1943–2019)

Lars Hertzberg Minnen av Sören Stenlund

Niklas Forsberg Att filosofera genom livets alla skikt

Pär Segerdahl Filosofen bakom fasaden

Martin Gustafsson Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift

Olle Risberg Är jag ett djur eller en egenskap?

Lars Bergström Kommentar om jaget

Olle Risberg Mer om vad vi är

Nicolas Olsson Yaouzis om Epistemisk orättvisa av Miranda Fricker

Svante Nordin om Den svenska filosofins historia av Henrik Lagerlund

2021/3  

Svante Nordin Ingemar Hedenius försvar för den juridska begreppsbildningen

Lars Bergström Att rätta mun efter matsäcken

Tobias Alexius Karen Bennetts Hägerströmföreläsningar 2021

Henrik Rydéhn Intervju med Karen Bennett Replik

Karl Bergman Form och reduktion: Replik till Martin Gustafsson

Emil Andersson om Leva fritt och leva väl av Per Bauhn

Marta Johansson Werkmäster om The Philosophy of Sex

2021/4

Lars Bergström Hotet från medvetna maskiner

Andrea S. Asker Problemet med kollektiv påverkan

Erik Hallstensson Heidegger mot moderniteten – en instruktiv förbrytelse?

Johan E. Gustafsson Mycket sent om Hedenius och Mathlein

Hans Teke om Why Solipsism Matters av Sami Pihlström

Anders Hansson om antologin Filosofi och pandemi

Jesper Jerkert om Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén

Martin Lembke om Är Gud annorlunda? av Lennart Nordenfelt

Robert Callergård om Novum Organum av Francis Bacon

Björn Lundberg om antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt

Lars Bergström om Medvetandets mysterium av Annaka Harris

2022/1

Ingmar Persson Han som skrev Out of the World

Victor Moberger Objektiva sanningar

Lotta Knutsson Bråkenhielm Uppkomstfrågans eventuella betydelse för sanningsfrågan – religiösa och icke-religiösa trosföreställningar

Anders Bartonek Kärleken som hot

2022/2

Artiklar Johan Lindberg Möjligt bedrägeri eller underbestämning – två tolkningar av skeptiska scenarier

Andreas Stokke Här och där

Leif Lewin Utopi lika viktig som realism om man vill förstå världen

Ingmar Persson Ur en extremofil-aficionados album Replik

Lars-Göran Johansson Quine som objekttänkare: Några kommentarer till Martin Gustafssons ”Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift” Recension

Anna Petronella Foultier om antologin Vad är en kvinna? (red. Evelina Johansson Wilén och Johanna Sjöstedt)

2022/3

Sanningen om sanningen? Lars Bergström

Om analysen av värde i termer av passande attityder och dess neutralitet Andrés G. Garcia

Metaetik och kritisk teori Elena Namli och Carl-Henric Grenholm

Andries Mac Leod – den okände Dag Andersson

Svar till Lars-Göran Johansson: ”Quine som objekttänkare” Martin Gustafsson

Bengt Brülde om antologin Livets mening: Frågan och svaren

Lars Bergström om Tänkandets natur av Tim Bayne

2022/4

Att välja livsåskådning Mikael Stenmark

Platon och de irrationella talen Aron Bodelsson

Hume, Schopenhauer och att filosofera för livet Ingmar Persson

Caj Strandberg om Grundbok i metaetik av Nils Franzén, Victor Moberger och Olle Risberg

Siri Sylvan om Därför demokrati av Åsa WikforssJonas Olson om Out of the World av Ingmar Persson

2023/1

Thomas Thorild hade rätt Torbjörn Tännsjö

Att missförstå den sokratiska metoden: Om filosofins frånvaro i Platons Kleitofon Lorenzo Casini

Menardparadoxen Marco Tiozzo

Svar till Karl Bergman Martin Gustafsson

Lena Halldenius om Vi är alla individualister av Jesper Ahlin Marceta

Per Algander om Vad är fel med ojämlikhet? av Anders Hansson

Lars Bergström om Knaster: Medvetandets gåta och illusionen av ett jag av Pontus Wasling

Mattias Gunnemyr om antologin Klimat och moral: Nio tankar om hettan

Folke Tersman om All makt åt folket: Om en bortglömd idé av Ludvig Beckman

2023/2

Jagets metafysik Lars Bergström

Schopenhauer och Nietzsche: motsatsernas möte i stoisk asketism Ingmar Persson

Hur står det egentligen till med det teleologiska gudsbeviset? Martin Lembke

Anna Nygren om ”Det finns miljoner sätt att vara”: Om Monika Fagerholms Diva och den filosofiska läsningen av Hanna Lahdenperä

Karl Bergman om Apan och filosofen: Evolutionära svar på filosofiska frågor av Farshid Jalalvand

Frans Svensson om Eudaimonia: Om det goda livet i klimatomställningens tid av Klas Grinell

Lars Bergström om Galileos misstag av Philip Goff

Victor Moberger om Konsten att tänka klart av Christer Sturmark med Douglas Hofstadter

2023/3

Smärtans och lidandets intrinsikala dålighet Ingmar Persson

Teism och apriorisk tillförlitlighet Victor Moberger

Psykologipistolen: Psykologi, ansvar och straff Fabian Lorentzon

Etik, autenticitet och det språkliga tecknet Anna C. Rédei

Lars Bergström om Den fria viljan och evolutionen av Ingvar Johansson

Sören Häggqvist om Frågvisare: Människans viktigaste verktyg av Nicklas Berild Lundblad och Fredrik Stjernberg

Nils Franzén om Vårt enda liv: Sekulär tro och andlig frihet av Martin Hägglund

Henrik Lagerlund om Filosoferna: Vetenskaplig revolution och upplysning 1650–1776 av Svante Nordin

2023/4

Vad är sinnelagsetik? Jesper Jerkert

Bör vi skapa lyckliga människor? Per Algander

Är ”slang” ett ord för filosofer? Alice Damirjian

C. J. Boströms bevis för idealismen Inge-Bert Täljedal

Lars Bergström om Dold verklighet av Donald Hoffman

Ingvar Johansson om Att förstå kvantmekaniken av Lars-Göran Johansson

Nicolas Olsson Yaouzis om I förnuftets skugga: Essäer om Nietzsches filosofi av Hans Ruin

2024/1

Filosofin som livsmedel Ingmar Persson

Hegels ”testamente" Anders Bartonek

Kollapsprincipen och välsmakande färger Andrés G. Garcia och Jakob Werkmäster

Sharon Rider om Filosofiska klarlägganden – i en grumlig tid
av Åsa Wikforss

Lars Bergström om Från bakterier till Bach och tillbaka:
Medvetandets evolution av Daniel C. Dennett

Nils Sylvan om Det öppna sinnelaget – och dess fiender
av Gina Gustavsson

Olle Blomberg om Nonideal Social Ontology: The Power View av Åsa Burman

2024/2

Om filosofibegreppet i den platonska dialogen Rivalerna Lorenzo Casini

Rättvisa som ömsesidig nytta Lina Eriksson

Från hedoniskt värde till moraliskt moras Ingmar Persson

Karl Bergman om Postmodernismen av Frida Beckman

Lars Bergström om Vad är verkligt? Den olösta frågan om kvantfysikens mening av Adam Becker och Helgoland: Den relationella tolkningen av kvantfysiken av Carlo Rovelli

Johan Lindberg om antologin Förnuft och religion: Filosofiska undersökningar