Utgivna nummer

Innehållet i utgivna nummer blir tillgängligt på hemsidan två år efter publiceringsåret.

Artiklar och recensioner i Filosofisk tidskrift sedan starten 1980.

1980/1
Prawitz, Dag Rationalitet och kärnkraft
Liedman, Sven-Eric Filosofi och materialism. Försök till en utgångspunkt
Hedenius, Ingemar Minnen av Adolf Phalén
Bergström, Lars Värdenihilism och argumentation i värdefrågor
Tännsjö, Torbjörn Recension av Lars O Ericsson: Justice in the Distribution of Economic Resources (Stockholm 1976) och Ragnar Ohlsson: The moral import of Evil (Stockholm 1979)

1980/2
Hägerström, Axel Filosofien som vetenskap
Törnebohm, Håkan Hur förhåller sig vetenskapsteori till filosofi?
Molander, Bengt Vetenskapsfilosofi, vetenskapsfilosofier och fakta
Malmgren, Helge Vad är begreppsanalys?
Johansson, Ingvar Helge Malmgren och begreppsanalysen

1980/3
Ryding, Erik Några reflexioner om altruism
Ericsson, Lars O: Om politikens gränser
Tännsjö, Torbjörn: Frihet eller demokrati? Ett svar till Lars O Ericsson
Bråkenhielm, Carl-Reinhold: Religion och vetenskap
Johansson, Ingvar: Recension av Bengt Hansson (utg): Metod eller anarki. Moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder (Doxa 1980)

1980/4
Hertzberg, Lars Om livsbegreppet
Mathlein, Hans Är handlingsfrihet förenlig med determinism?
Furberg, Mats Om dödsskräck och dödsångest
Rabinowicz, Wlodzimierz & Österberg, Jan Donald Davidson i Uppsala
Andrén, Gunnar Kunskap i vår tid
Matz, Richard Recension av Jan Patocka: Kjetterske studier i historiens filosofi (Tanum-Norli, Oslo 1979)

1981/1
Gärdenfors, Peter Hur beskriver man ofullständig kunskap?
Sundberg, Björn Hjalmar Söderbergs uppgörelse med pragmatismen
Odera Oruka, Henry Fyra riktningar i samtida afrikansk filosofi
Westerståhl, Dag Recension av Sören Stenlund: Det osägbara (Norstedts 1980)

1981/2
Nordin, Ingemar Determinism i atomåldern?
Føllesdal, Dagfinn Sartre om frihet
Tännsjö, Torbjörn Vad är beslutsteori?
Löfgren, Åke Filosofi i gymnasieskolan
Ericson, Per Om terrorism
Elzinga, Aant Recension av Thomas Brante: Vetenskapens struktur och förändring (Doxa 1980)

1981/3
Lindborg, Rolf Guds idéer och idéerna om Gud
Matz, Richard Heideggers ’Varat och tiden’ – ett äkta misslyckande?
Kraulis, Per Objektiv kunskap?
Rabinowicz Wlodzimierz Är inre relationer och egenskaper osägbara?
Dahlin, Bo Till kritiken av Sören Stenlunds “kritik“ av den analytiska filosofin
Gärdenfors, Peter Rationalitet och trygghet
Tännsjö, Torbjörn Replik till Peter Gärdenfors

1981/4
Markovic, Mihailo Frigörelse och praxis
Gustafsson, Lars Om de välbekanta, enskilda föremålen
Puterman, Zalma M Komplementaritetsprincipen
Westerståhl, Dag Svar till Bo Dahlin
Tännsjö, Torbjörn Replik om terrorismen
Bergström, Lars Recension av Lennart Nordenfelt: Causation (Akademilitteratur1981)

1982/1
von Wright, Georg Henrik Om behov
Mathlein, Hans En vän i nöden?
Lindborg, Rolf En seg Jesus?
Puterman, Zalma M Recension av Joachim Israel: Språkets dialektik och dialektikens språk (Esselte Studium 1980)
Marc-Wogau, Konrad Recension av Harald Ofstad: Ansvar og handling (Universitetsforlaget, Oslo 1980)
Gärdenfors, Peter Recension av Craig Dilworth: Scientific Progress. A Study Concerning the Nature of the Relation Between Successive Scientific Theories (Reidel 1981)

1982/2
Belik, Ferenc Vår kulturs natur
Matz, Richard Replik till Rolf Lindborg
Lindborg, Rolf Filosofi och idéhistoria
Ekman, Anders Recension av Jerry Fodor: Representations. Philosophical Essayes on the Foundations of Cognitve Science (Harvester Press, Brighton 1981)

1982/3
Hansson, Sven Ove Självförverkligande – begrepp utan mening?
Bergström, Lars Om välfärdpolitikens målsättning
Berg, Jan Problem för kunskap i vår tid
Lindborg, Rolf Tala-förbi-varandra-hetens problem
Nordin, Ingemar Komplementaritet och “kropp–själ“-problemet
Sundberg, Björn Recension av Anders Pettersson: Verkbegreppet. En litteraturteoretisk undersökning (Novus 1981)

1982/4
Persson, Ingmar Moraliskt hänsynstagande och dess gränser
Welin, Stellan Vetenskapliga framsteg?
Ryding, Erik Juridiska och moraliska tillåtelser
Brolinson, Per-Erik & Larsen, Holger Rockmusikens estetik

1983/1
Bjerstedt, Sven Fruktan inför döden?
Källström, Staffan Strid kring Uppsalafilosofin
Persson, Ingmar Kan djur ha moralisk ställning?
Ryding, Erik Olycka utan olust?
Puterman, Zalma M Realism kontra komplementaritet?
Nordenfelt, Lennart Recension av Bengt Molander The Order There Is and The Order We Make. An Investigation into the Concept of Causation (Uppsala 1982)

1983/2
Hilpinen, Risto Om moraliska konflikter
Holmqvist, Göran André Gorz’ värderingsmässiga utgångspunkter
Sandbacka, Carola Om förståendet av främmande språkbruk
Nystrand, Stig Om våra verkligheter
Tännsjö, Torbjörn En riktig hårding
Hertzberg, Lars Recension av Gunnar Svensson: Doubting the Reality of Reality. Moore and Wittgenstein on Sceptical Doubts (Almqvist & Wiksell 1981)
Ohlsson, Ragnar Recension av Harry Aronsson och Åke Löfgren: Att undervisa i filosofi (1982)

1983/3
Anderberg, Thomas Abortetik
Danielsson, Sven Hur man inte kan mäta välmåga
Rosing, Hans Popper och Kuhn
Sahlin, Nils-Eric Recension av Sven Ove Hansson: Acceptabel risk? (Tidens debatt 1982)
Gärdenfors, Peter Recension av Hans Rosing: Medvetandets filosofi (Akademilitteratur och Schildts 1982)
Odhner, Gunnar Recension av Henryk Skolimowski: Ekofilosofi – att forma en ny livstaktik (Akademilitteratur 1982)

1983/4
Granfelt, Christel Det psykofysiska problemet i nytt ljus
Johannesson, Rudolf Altruism och egoism
Kristoffersson, Nils-Erik Döden som icke-existens
Ekman, Anders Recension av Christopher Norris: Deconstruction: Theory and Practice (Methuen 1982)
Johansson, Ingvar Recension av Hans Regnéll: Att beskriva och förklara (Doxa 1982)

1984/1
Dahlbom, Bo Heidegger – en traditionell filosof
Tännsjö, Torbjörn Sociobiologi
Nordin, Ingemar Kvantfysik och kvantmystik
Danielsson, Sven Om att gå runt på en gräsmatta

1984/2
Mathlein, Hans och Tännsjö, Torbjörn Estetisk nihilism
Lundin, Sven-Arne Är värdenihilism förenlig med rationell värdeargumentation?
Persson, Ingmar Rosing och psykoneural identitet
Israel, Joachim Dualism och holism som kulturfenomen

1984/3
Anderberg, Thomas Begick Jesus självmord?
Edlund, Bengt och Elleström, Lars Rockmusikens nya kläder
Hansson, Sven Ove Arrows “paradox“ – en dödsstöt för demokratin?
Persson, Ingmar En “hårdings“ försvarstal
Tännsjö, Torbjörn Replik till Persson
Persson, Ingmar Hårdnackade missförstånd

1984/4
Bergström, Lars Maktforskning och värderingar
Molander, Bengt Hur vi oss än i världen vänder
Mårtensson, Bertil Har Tomas Kuhn avfallit?
Nystrand, Stig Recension av Svante Nordin: Från Hägerström till Hedenius. Den moderna svenska filosofin (Doxa 1983)
Sundberg, Björn Recension av Mats Furberg: Säga, förstå, tolka. Till yttrandets och textens problem (Doxa 1982)

1985/1
Persson, Ingmar Livets förgänglighet och värde
Anderberg, Thomas Kritikerna och det sura äpplet
Ryding, Erik Moraliskt överkvalificerade handlingar
Nordenfelt, Lennart Svar till Bengt Molander
Barrdunge, Mats Hjärnan som “kontrapunkt“
Matz, Richard Recension av Sören Halldén: Behövs det förflutna (Liber 1983)
Matz, Richard Recension av Poul Lübcke (red): Vor tids filosofi (Politikens förlag 1982)

1985/2
Malmgren, Helge Kuhns gestaltpsykologiska argument
Bel Habib, Heidi Komplementaritetsprincipen, en icke-positivistisk princip
Bråkenhielm, Carl-Reinhold Är Gudsupplevelser möjliga?
Peczenik, Aleksander Den juridiska argumentationens rationalitet: dialog, logik och sanning
Odhner, Gunnar Recension av Murray Bookchin: Ekologi och anarki (Nordan 1983)
Hansson, Sven Ove Recension av Frank J Sulloway: Freud, Biologist of the Mind (Fontana 1980)
Svensson, Gunnar Recension av Helge Malmgren: Immediate Knowledge . A Study in G E Moore’s Epistemology (Doxa 1983)
Persson, Ingmar Recension av Holsten Fagerberg, Erwin Bischofberger, Lars Jacobsson, Gunilla Lindmark: Medicinsk etik och människosyn (Liber 1984)

1985/3
Pontara, Giuliano Utlitarism, lycka och jämlikhet
Ohlsson, Ragnar Utanför moralen
Löfgren, Åke Att vara modig
Bergström, Lars Moral och giltighet
Mathlein, Hans Reductio ad absurdum
Tännsjö, Torbjörn Vårt ansvar för det förflutna
Andrén, Gunnar Moralens omfattning

1985/4
Carlshamre, Staffan Världsandens mål
Rabinowicz, Wlodzimierz Om ratifikationismen. Kritik av Jeffreys nya “beslutslogik“
Rosing, Hans Till den psykoneurala identitetens försvar
Danielsson, Sven Blooms tes
Persson, Ingmar Recension av Derek Parfit: Reasons and Persons (Clarendon Press, Oxford 1984)

1986/1
Mathlein, Hans Proust och personlig identitet
Falkemark, Gunnar Bergström, makten och ortodoxin
Bergström, Lars Mer om maktforskning och värderingar
Falkemark, Gunnar Replik
Bergström, Lars Slutreplik
Persson, Ingmar Människovärde
Odhner, Gunnar Recension av Sten M Philipson: Med naturen som referenspunkt. Om livsåskådningar i miljörörelsen (Doxa 1984)
Roxman, Susanna Recension av Benjamin Hoff: Tao enligt Puh (Wahlström & Widstrand 1984)

1986/2
Heidegren, Carl-Göran Wittgensteins och Hegels syn på filosofin och dennas relation till livet
Tolland, Anders Människan över djuren
Lindgren, Lena Samtal med Serres
Siöcrona, Joachim Spinozas intuitiva vetande
Puterman, Zalma M Recension av Herbert Marcuse: Sovjetmarxismen. En kritisk analys (Vinga press 1984)
Persson, Ingmar Recension av Michael Tooley: Abortion and Infanticide (Clarendon Press, Oxford 1983)

1986/3
Pontara, Giuliano Konflikten mellan Kreon och Antigone
Israel, Joachim Språkets betydelse för vår verklighetsuppfattning och medvetandebildning
Lindström, Sten och Rabinowicz, Wlodzimierz Kripke i Uppsala
Welin, Stellan Recension av Filip Cassel: On incompability in and between Scientific Research Programmes (Akademilitteratur 1984)

1986/4
Carlshamre, Staffan Filosofins metaforer – Några reflektioner i anslutning till Derrida
Halldén, Sören Allvarsmannen inför ordspråken
Sandbacka, Carola Moral och godhet
Bohman, Svante Medvetandets problematik
Persson, Ingmar Rosings misslyckade illusionistnummer
Egonsson, Dan Recension av Tom Regan: The Case for Animal Rights (Routledge and Kegan Paul, London 1984)

1987/1
Furberg, Mats Om dödsbegrepp och definitioner
Ohlsson, Ragnar De smutsiga händerna
Persson, Ingmar Överkvalificerade handlingar ur ideal- och realmoraliska perspektiv
Ryding, Erik Parfit och den personliga identiteten
Eriksson, Björn Artisten och djuren – en filosofisk cirkus
Persson, Ingmar Tollands artistiska magplask
Danielsson, Sven Recension av Göran Möller: Risker och människolivets värde. En etisk analys (Uppsala 1986)

1987/2
Haglund, Dick A R Det fenomenologiska konstitutionsbegreppet och den religiösa erfarenhetens problem
Mathlein, Hans Allt är inte guld som glimmar
Stenlund, Sören Descartes’ metod I
Johansson, Ingvar Wedberg och Aristoteles
Ranta, Michael Ett skenproblem: estetisk nihilism
Carlshamre, Staffan Varför är Tao osägbart?

1987/3
Stenlund, Sören Descartes’ metod II
Ryding, Erik Replik om överkvalificerade handlingar
Hermerén, Göran Döden: begrepp, kriterier och definitioner
Tännsjö, Torbjörn Död och personlig identitet
Puterman, Zalma M Vad säljer arbetaren enligt Marx och varför?
Björkholm, Per Recension av Bernhard Williams: Ethics and the Limits of Philosophy (Fontana paperback 1985)

1987/4
Hansson, Sven Ove Risker och rationalitet
Stenlund, Sören Descartes’ metod III
Måhl, Per Vad kan vietnamveteranerna lära oss om människans natur?
Lindström, Sten och Rabinowicz, Wlodzimierz Føllesdal i Uppsala
Bohman, Svante Till frågan om jagidentiteten

1988/1
Nordin, Svante Den filosofiska diskursen
Persson, Ingmar Genvägen till bättre människor
Svensson, Kjell Auktoritet och autonomi
Rosing, Hans Finns smärtan ingenstans?
Tersman, Folke Recension av Jan Andersson och Mats Furberg: Om världens gåta – en filosofibok (Doxa 1986)

1988/2
Malmström, Anna-Karin Metaforer
Persson, Ingmar Döden som kronisk medvetslöshet
Johansson, Ingvar Stäng av respiratorn, Hermerén!
Hermerén, Göran Döden och definitionerna
Roth, Hans Ingvar Det ograderbara människovärdet

1988/3
Ekelöf, Per Olof Bevisvärde
Tolland, Anders En filosofisk cirkus – andra akten
Eriksson, Björn Kommentar till ett extranummer
Tolland, Anders Hur artisten tar sig ur björnsaxen
Persson, Ingmar Artismens irrationalitet
Tolland, Anders Artismens rationalitet

1988/4
Lindström, Per Röda turken och viljans frihet
Carlshamre, Staffan Flaggprydd sång
Bohman, Svante Myten om det givna
Lindström, Sten och Rabinowicz, Wlodzimierz Kaplan i Uppsala
Rolf, Bertil Recension av Jan Willner: Kritisk granskning. Mönster för kritisk undersökning i historisk och kunskapsteoretisk belysning (Thales 1986)

1989/1
Svensson, Gunnar Wittgenstein om privata språk
Dahlin, Bo Den religiösa erfarenhetens konstitution än en gång
Ryding, Erik Jagbegreppet. Svar till Svante Bohman
Persson, Ingmar Okvalificerat om överkvalificerade handlingar
Hansson, Sven Ove Recension av Amartya Sen: Kollektiva beslut och social välfärd (Thales 1988)
Hansson, Sven Ove Recension av Keith Dixon: Freedom and Equality. The Moral Basis of Democratic Socialism (London 1986)
Persson, Ingmar Recension av Hans Rosing: Den personliga identiteten och livets mening (Schildts 1988)
Ryding, Erik Recension av Svante Nordin: Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till hegelianerna (Doxa 1987)
Tersman, Folke Recension av Michail Larsen och Ole Thyssen: Den fria tanken – en grundbok i filosofi (Röda bokförlaget 1985)

1989/2
Tännsjö, Torbjörn Död och teletransport
Johansson, Ingvar Semantik till vardags och till döds
Hermerén, Göran Begreppsanalys och realdefinitioner
Sørlander, Kai Om behov
Persson, Ingmar Viljefrihet á la Lindström
Eriksson, Lennart Egoismen och människans natur
Tännsjö, Torbjörn Recension av Bertil Strömberg: Arbetets pris – Rättvis lön och solidarisk lönepolitik (Uppsala 1989)

1989/3
Bohlin, Henrik Empirismen och dess kritiker
Sahlin, Nils-Eric Vem var Frank Ramsey?
Heidegren, Carl-Göran Hobbe’s ursprungliga insikt
Persson, Ingmar Platsen för Pers smärta
Munthe, Christian Recension av Abortetik, antologi utgiven av Thomas Anderberg och Ingmar Persson (Doxa 1987)
Eriksson, Björn Recension av Thorsten Pettersson: Literary interpretation: Current models and a new departure (Åbo 1988)

1989/4
Söderlund, Rune Den “mogne“ Marx’ religionskritik. Om en liten felöversättnings stora konsekvenser för Marxforskningen
Ryding, Erik Omoraliska helgon
Munthe, Christian Handlingsfrihet och straff
Tamburrini, Claudio Recension av R A Duff: Trials and Punishments (Cambridge University Press 1986)
Eriksson, Björn Recension av Thomas Wetterström: Toward a theory of basic ethics (Doxa, London 1989)
Bergström, Lars Recension av Ingvar Johansson: Ontological Investigations. An Inquiry into the Categories of Nature, Man and Society (Routledge, London 1989)
Welin, Stellan Recension av Ingemar Nordin: Privat egendom – Om ägande och moral (Timbro 1988)
Sjunnesson, Jan Recension av Jan Bengtsson: Sammanflätningar. Fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty (Daidalos 1988)

1990/1
Carlshamre, Staffan Filosofihistorien som fotnot till Platon
Rosing, Hans Teletransport en logisk omöjlighet
Persson, Ingmar Den irrelevanta identiteten
Tännsjö, Torbjörn Teletransport och metafysik
Bergström, Lars Att skilja mellan liv och död
Eriksson, Björn Recension av Jan Österberg: Self and Others, A study of ethical egoism (Kluwer Academic Publishers 1988)

1990/2
Svensson, Gunnar Materia och medvetande
Danielsson, Sven Hägerströms huvudargument
Bergström, Carl-Eric Ny chans för Ludwig Fleck?
Lindberg, Ola Argumentation och försvarsattityder
Bergström, Lars Tankemaximer
Måhl, Per Vietnamveteranerna och människans natur igen
Ohlsson, Ragnar Recension av Per Bauhn: Ethical Aspects of Political Terrorism. The Sacrificing of the Innocent (Lund University Press 1989)

1990/3
Lindström, Per Kroppen och själen: ett resonemangsäktenskap?
Petersson, Bo Tolkningen av Hägerströms huvudargument
Persson, Ingmar Ansvar och missförstånd
Tamburrini, Claudio Recension av Lennart Nordenfelt: Om brott straff och vård – En studie i rättspsykiatrins filosofiska grundvalar (University of Linköping 1988)
Wingborg, Mats Recension av Sven Ove Hansson: Om Frihet, jämlikhet, broderskap! – Tre nyckelord tilll den politiska filosofin, (Tidens förlag 1989) och Idéer om rättvisa – Amartya Sen, Michael Walzer, John Rawls (Tidens förlag 1989)

1990/4
Rabinowicz, Wlodzimierz Rationella beslut under osäkerhet eller Hur ska man handla i blindo?
Brante, Thomas Rationalism, relativism och paradoxer
Ohlsson, Ragnar Tragiska valsituationer
Bergström, Lars Moraliska observationer
Tännsjö, Torbjörn Visst kan vi observera det goda!

1991/1
Svensson, Gunnar Ludwig Wittgenstien: Filosof och kulturkritiker
Haglund, Dick A R Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi – mening och avsikt i den religiösa upplevelsen
Eriksson, Lennart Natur eller moral?

1991/2
Johanneson, Rudolf Individualismens olika huvudformer
Molander, Bengt Putnam i Uppsala
Rosing, Hans Objektivism och relativism
Ohlsson, Ragnar Recension av Holger Thesleff: Platon (Lund 1990)

1991/3
Persson, Ingmar Jämlikhet
Tolland, Anders Om Hobbes och Heidegrens insikter
Lindström, Per Perssons svårigheter
Frostin, Per Svar till Rune Söderlund
Sandøe, Peter Ønske-opfyldelse og moralsk værdi. Recension av Dan Egonsson: Interests, Utilitarianism and Moral Standing (Studies in Philosophy 4, Lund University Press 1990)

1991/4
Furberg, Mats Om filosofisk undran
Bauhn, Per Alan Gewirths moralteori
Ohlsson, Ragnar Gewirths härledning
Bauhn, Per Visst lyckas Gewirth utan att fuska!
Fundgrube, Ephraim Det svenska språket och filosofin
Lorentzon, Frank Intentionala maskiner
Eriksson, Björn Recension av Shelley Kagan: The Limits of Morality (Clarendon Press, Oxford 1989)

1992/1
Carlshamre, Staffan Det godas idé
Heidegren, Carl-Göran Hegels Fenomenologi
Siöcrona, Joachim Spinozas intuitiva nondualism
Nordin, Ingemar Notiser om nyliberalismen
Bergström, Lars Nordin som nyliberal
Häggqvist, Sören Recension av Kathleen Wilkes: Real People: Philosophy of Mind without Thought Experiments (Oxford 1988)

1992/2
Hansson, Sven Ove Det filosofiska hantverket
Strömberg, Bertil “Det svårfångade människovärdet“ eller Puh och Nasse söker en Heffaklump
Tännsjö, Torbjörn Ett stickspår i dödshjälpsdebatten
Persson, Ingmar Mycket väsen för ingenting
Lindström, Per Vilse bland begreppen
Persson, Ingmar Kvasi-informativt om kvasi-deskriptivitet
Lindström, Per Ett sista försök
Ruin, Hans Recension av Jan Bengtsson: Den fenomenologiska rörelsen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1968 (Daidalos 1991)
Svensson, Kjell Recension av Thomas Anderberg: Suicide, Definitions, Causes and Values (Lund University Press 1989)

1992/3
Bohlin, Henrik Filosofi, förnuft och samhälle
Kant, Immanuel Transcendental deduktion av de rena förståndsbegreppen
Birnbaum, Daniel och Ruin, Hans Kommentar till deduktionen

1992/4
Rosing, Hans Trettio år med paradigmer
Larsson, Jan Eric Kan Searle tänka?
Nordin, Ingemar Replik till Lars Bergström
Bergström, Lars Slutreplik till Nordin
Forssén, Lena Recension av Jean Grimshaw: Feminist Philosophers. Women´s perspectives on Philosophical Traditions (London 1986)
Munthe, Christian Recension av Jörgen Hermansson: Spelteorins nytta – Om rationalitet i vetenskap och politik (Uppsala 1990)
Petersson, Bo Recension av Torsten Thurén: Vetenskapsteori för nybörjare (Runa förlag 1991)

1993/1
Segerdahl, Pär Filosofi vetenskap och språk
Petersson, Björn Hjärnklyvning – ett tveeggat argument
Bergström, Lars Gröna smaragder
Andersson, David Om Heidegger och Sokrates
Bergström, Lars Recension av Gunnar Svensson: Wittgenstein om kunskap och visshet (Thales 1992)
Tännsjö, Torbjörn Recension av Knut Erik Tranøy: Medisinsk etikk i vår tid (Sigma forlag, 1991)
Ohlsson, Richard Recension av Peter Singer: Djurens frigörelse (Nya Doxa 1992)

1993/2
Egonsson, Dan Om dödandet och utbytbarheten av personer
Bergström, Lars Att välja världsbild
Tamburrini, Claudio Ett försvar för spöstraff
Pagin, Peter Recension av Sven Danielsson: Filosofiska Utredningar. Om modus, tempus och moral (Thales 1988)

1993/3
Ranta, Michael Derrida och tolkningsrationalitet
Persson, Ingmar Har vi en naturlig rättighet till oss själva?
Mautner, Thomas Rätten att handla orätt
Bergström, Lars Jorden är platt
Ohlsson, Richard Recension av James Rachels: Created from Animals. Implications of Darwinism (Oxford University Press 1990)

1993/4
Tersman, Folke Donald Davidsons tolkningsteori
Berg, Jan Vad Kant också kunde. Den förkritiske Kant som kosmolog
Petersson, Björn Den moraliska assymetrin mellan lycka och lidande
Rosing, Hans Språkbruksundersökande filosofi
Sundström, Per Hur bör medicinsk etik bedrivas?
Tännsjö, Torbjörn Replik till Per Sundström
Bergström, Lars Recension av Gunnar Fredriksson: Wittgenstein (Bonniers 1993)

1994/1
Pagin, Peter Moderna meningsteorier
Westerståhl, Dag Mening och logik
Mårtensson, Johan Analog predikation

1994/2
Malmström, Anna-Karin Anne Conway
Segerdahl, Pär Filosofins klarhet i ljuset av Wittgensteins dunkelhet
Puterman, Zalma M Ett talmudistiskt rättsfall
Bergström, Lars Filosofisk pluralism
Johansson, Ingvar Filosofipolitik inför sekelskiftet
Bergström, Lars Filosofi och konkurrens

1994/3
Bauhn, Per Nationalismens moraliska status
Nordin, Ingemar Naturliga rättigheter
Persson, Ingmar Felaktigheter om rättigheter
Nordin, Ingemar Rätt och rättvisa
Bergström, Lars Recension av Carl-Göran Ekerwald: Nietzsche – liv och tänkesätt (Rabén & Sjögren 1993)
Rabinowicz, Wlodzimierz Recension av Folke Tersman: Reflective equilibrium. An Essay in Moral Epistemology (Almqvist & Wiksell International 1993)

1994/4
Carlshamre, Staffan Att tolka Parmenides
Sahlin, Nils-Eric Om hur man bör förhålla sig till Ludwig Wittgenstein
Persson, Ingmar Ett önskeförsvar för miljön
Lindström, Sten Måste det vara något fel på modus ponens?
Tersman, Folke Onda cirklar – och goda
Johansson, Ingvar Att idrott skall vara så svårt att förstå
Ohlsson, Ragnar Recension av Jostein Gaarder: Sofies värld (Rabén & Sjögren)
Bennet, Christian Recension av Bertil Mårtensson: Logik. En introduktion (Studentlitteratur 1993)
Petersson, Bo Recension av Ann-Mari Henschen-Dahlquist: En Ingemar Hedenius biblografi (Thales 1993)
Bergström, Lars Recension av Per Molander: Akvedukten vid Zaghouan (Atlantis 1994)

1995/1
Azár, Michael Foucault (& Nietzsche): Historien, Subjektet, Makten
Bauhn, Per Kärleken, friheten och aktörskapet
Malmnäs, Per-Erik Allais paradox och maximering av förväntat värde
Tännsjö, Torbjörn Koherens och epistemiskt rättfärdigande
Anderberg, Thomas Miljöetik och eko-logik
Andersson, David Recension av Hans Ruin: Enigmatic Origins. Tracing the Theme of Historicity through Heidegger´s Works (Almqvist & Wiksell International 1994)

1995/2
Furberg, Mats Grices värdelära
Segerdahl, Pär Metafysik och språkkritik
Rosing, Hans Vetenskapen och vardagsspråket
Segerdahl, Pär Om svårigheten att kritiskt betrakta sina egna övertygelser
Carlshamre, Staffan Filosofi och byråkrati
Carlson, Åsa Recension av Seyla Benhabib: Autonomi och gemenskap – Kommunikativ etik, feminism och postmodernism (Daidalos 1994)
Eriksson, Björn Recension av Allan Gibbard: A Theory of Normative Judgment (Clarendon Press 1990)

1995/3
Odelstad, Jan och Rabinowicz, Wlodek Allais´ problem och Malmnäs´
Lindström, Per Frankfurts exempel
Fjellström, Roger Topprestationer och fascistiska värderingar
Persson, Ingmar Ett önskeförsvar för miljön – repetitions- och påbyggnadskurs
Anderberg, Thomas Kort svar till Ingmar Persson
Tersman, Folke Recension av Björn Eriksson: Heavy Duty. On the Demands of Consequentialism (Almqvist & Wiksell International 1994)
Munthe, Christian Recension av Per Sundström: Abortetik i ny dager (Nya Doxa 1994)

1995/4 (slutsåld)
Från filosofidagarna i Umeå 7–9 juni 1995:
Wetterström, Thomas Om Ivar Segelberg, medvetandet och världen
Needham, Paul Duhems quineska realism
Gustafsson, Martin Några kommentarer till Wittgensteins “Om visshet“
Bergström, Lars Utilitarismens fel och förtjänster
Bykvist, Krister Är de flesta utilitarister deontologer?
Carlson, Erik Några teorier om egenvärde
Persson, Ingmar Lika för olika
Österberg, Jan Hur många tolkningar har “Macbeth“?
Pagin, Peter Offentlighet och obestämdhet hos språklig mening
Brinck, Ingar Indexikal kunskap och social mening: om ordet ’jag’
Cantwell, John Pågående handlingar
Rolf, Bertil Om trovärdighet
Odelstad, Jan Förväntad nytta i ljuset av alternativa numeriska representationer
Rabinowicz, Wlodek Om Seidenfelds kritik av sofistikerade brott mot oberoendeaxiomet
Sliwinski, Rysiek Baklänges induktion i spelteori

1996/1
Gustafsson, Martin Regelföljande och moralfilosofins uppgift
Du Rietz, Rolf E Straff utan skada
Lindström, Per Searle om kropp-medvetande-problemet
Ohlsson, Ragnar Filosofi med barn
Tullberg, Jan Är altruism förenlig med evolutionsteorin?
Tolland, Anders Ett försvar för nationalismen
Eriksson, Björn Recension av Sven Ove Hansson: Mill och socialismen (Tiden 1995)
Sjunnesson, Jan Recension av Alasdair MacIntyre: Whose justice? Wich rationality? (Duckworth 1990) Three rival versions of moral enquiry. Encyklopedia, Genealogy, and Tradition (Duckworth 1990) First Prinsciples, final ends and contemporary philosophical issues (Milwaukee University Press 1990)

1996/2
Bergström, Lars Om livsåskådningar
Roth, Klas En kritik av samfundstolkningar
Resic, Monica Är Peter Singer fascist?
Sennis, Astorre Vi behöver en ny Amnesty

1996/3
Tolland, Anders Människan som konventionslevande varelse
Engstrøm, Anders Metaforer og lighed
Ruin, Hans Heidegger och filosofins historicitet
Bråkenhielm, Carl Reinhold Livsåskådningarna och sanningsfrågan
Jeffner, Anders Om val av livåskådning
Hansson, Sven Ove Recension av Algot Götstam: Frihet, jämlikhet och demokrati. Etik och människosyn inom liberal och socialistisk tradition (Uppsala Studies in Social Ethics 16, 1995)
Andersson, David Recension av Svante Nordin: Filosofins historia (Studentlitteratur 1995)

1996/4
Furberg, Mats Filosofi på svenska
Rabinowicz, Wlodek Värde grundat på preferens
Eriksson, Björn Utilitarism för syndare
Carlson, Åsa Recension av Anette C Baiers: A Progress of Sentiments – Reflections on Hume´s Treatise (Harvard University Press 1991)

1997/1
Hertzberg, Lars Var Wittgenstein moralfilosof?
Stjernberg, Fredrik En ny attack på vetbarhetsparadoxen
Bergström, Lars Om tro och vetande
Gustavsson, Kent Finns medvetandet?
Lindström, Per Utilitarismen och det kontrafaktiska

1997/2
Tännsjö, Torbjörn Om rationalitet
Munthe Christian Teknikbeslut och ofrivilliga risker
Persson, Ingmar Hur hemsk är elitidrotten?
Tolland, Anders Altruismen och människan som genernas misstag
Tullberg, Jan Evolutionens konsekvenser för etiken
Tolland, Anders Evolution, etik och enhetsvetenskap

1997/3
Ahlenius, Henrik Intervju med Peter Singer
Beckman, Ludvig Konventioner, kultur och kritik
Svensson, Gunnar Tankar om Wittgensteins filosofiska metod
Jeffner, Anders Livsåskådningsproblem
Bergström, Lars Koherens och livsåskådningar
Tersman, Folke Om Erikssons grader av synd
Bylander, Anders En moralens brobyggare

1997/4
Svensson, Henrik Den boströmska filosofin
Elgemyr, Anders & Ekenberg, Love Om den värderande analysen
Lindström, Per David Lewis’ teori för kontrafaktiska satser
Tännsjö, Torbjörn Varför inte dödstraff?
Ohlsson, Ragnar Recension av Chrisopher W Gowan: Innocence Lost. An Examination of Inescapable Moral Wrongdoing (Oxford University Press 1994)
Sundqvist, Fredrik Recension av Daniel C Dennett: Consciousness Explained (Penguin Books 1993)
Sjunneson, Jan Recension av Todd May: The political philosophy of post-structuralist anarchism och The moral theory of post-structuralism (Pennsylvania State University Press)

1998/1
Stjernberg, Fredrik Det finns vissa saker som inte kan sägas
Bergström, Lars Relativism
Molander, Joakim Dolda avsikter
Pettersson, Staffan Parodi på moralfilosofi?
Svensson, Henrik Recension av Allan Janik: Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi (Brutus Östlings Bokförlag Symposion)

1998/2
Bauhn, Per Mening, identitet och moral
Carlson, Erik Kan vi veta vad vi tror?
Lehtinen, Ullaliina Skuld och skam – distinktioner och likheter
Radovic, Filip Semantisk Pippi
Tolland, Anders Naiv realism, ting i sig och verifikationism

1998/3
Brännmark, Johan Deltagarmodellen för preferensutilitarism
Tamburrini, Claudio Elitidrott, den dopade fascisten och marknaden
Svensson, Henrik En essentialistisk modallogik
Petersson, Bo Den skicklige vågmästaren hos Platon
Ohlsson, Ragnar Recension av Henrik Svensson (red): Vidgade perspektiv. Meditationer över diverse filosofihistoriska teman (Uppsala Philosophical Studies 47, Uppsala 1997)
Ohlsson, Richard Recension av Ingemar Nordin: Djur är inte människor – en filosofisk granskning av veganismen (Timbro 1997)

1998/4
Lindström, Per Att kunna göra som man vill
Eng, Staffan Om Churchlands eliminativa materialism
Persson, Johannes Den engelska och den franska hjärnan
Borvander, Tom Vad är det för fel på svenska filosofer?
Franck, Olof Guds verklighet eller verklighetens Gud?
Persson, Ingmar Recension av Gunnar Björnsson: Moral Internalism. An Essay in Moral Psychology (Preprint from Stockholm University The Department of Philosophy 1998)

1999/1
Persson, Ingmar Människosynvillor
Petersson, Björn Om begreppet ’disposition’ och dispositionella analyser av önskningar
Rønnow-Rasmussen, Toni Då-för-nu preferenser och preferensutilitarism
Stjernberg, Fredrik A priori och kontingent
Franzén, Carin Recension av Anna-Karin Malmströms antologi Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning (Natur och Kultur 1998)

1999/2
Alanen, Lilli Behöver filosofin sin historia?
Bergström, Lars Varat och tiden
Ruin, Hans Mening, förståelse och den hermeneutiska situationen
Lagerspetz, Olli Recension av Stefan Eriksson: Ett mönster i livets väv (Nya Doxa 1998)
Björnsson, Gunnar Recension av Ragnar Ohlsson: Meningen med livet (Alfabeta 1998)

1999/3
Brännmark, Johan Fem fel med utilitarismen
Rabinowicz, Wlodek och Rønnow-Rasmussen, Toni Finala och intrinsikala värden

Peczenik, Aleksander Koherens och juridik
Egonsson, Dan Recension av Per-Anders Tengland: Mental Health (Linköping Studies in Arts and Science 1998)

1999/4
Danielsson, Sven Språkfilosofins elände
Segerdahl, Pär Angående "språkfilosofins elände"
Hertzberg, Lars Osakligt och tendentiöst
Gustafsson, Bo Varför är exempel intressanta?
Segerdahl, Pär Varför exempel är intressanta i filosofin
Danielsson, Sven Eländes elände
Stenlund, Sören Wittgensteinian — jag?
Österberg, Jan Smak eller värde
Wilhelmi, Juan Svar till Jan Österberg
Österberg, Jan Svar till Juan Wilhelmi
Wilhelmi, Juan Slutreplik
Anderberg, Thomas Wittgensteins labyrint
Eriksson, Stefan Det förrädiskt enkla
Anderberg, Thomas Det förrädiskt svåra
Eriksson , Stefan Att fly och illa fäkta

2000/1
Björnsson, Gunnar En internalistisk teori om moraliska uppfattningar
Larsson, Jonas Doping och idrottens natur
Cederwall, Jan AI-paradoxen
Casini, Lorenzo Descartes och Spinoza om själens aktioner och passioner
Stridbeck, Bolof Några problem med hedonistisk ekosofi
Nordin, Ingemar Recension av Peter Melander: Analyzing Functions. An essay on a fundamental notion in biology (Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1997)

2000/2
Brülde, Bengt och Haglund, Björn Värde och tid
Tamburrini, Claudio Amnesti eller straff
Furberg, Mats Om filosofisk undran
Juth, Niklas När är idrotten jämställd?
Tolland, Anders Oss människor emellan

 

2000/3

Edman, Martin Skeptikern, verkligheten och det genealogiska problemet
Ingthorsson, Rögnvaldur Hur ska man förstå McTaggarts paradox?
Kalman, Hildur Tillit och handling
Lindström, Sten Sanningens paradoxer: om ändliga och oändliga lögnare
Nilsson, Peter Schopenhauer och medlidandet
Strömberg, Bertil Är det förnuftigt att tro att all vår kunskap är osäker?

Eskilsson, Lena Recension av Elin Svennebys Også kvinner, Glaukon! Frihet og likestilling i et filosofihistorisk og kjønnspolitisk perspektiv

2000/4
Maurin, Anna-Sofia Om enhet i mångfald
Hansson, Bengt Åskådningens kris – roten till 1900-talets filosofi
Brinck, Ingar Om ickebegreppsligt innehåll hos perceptuella tillstånd
Persson, Johannes Om komplexa egenskaper
Karlsson, Lennart Drömmens fenomenologi och dess teoretiska konsekvenser
Schweder, Rebecca Förklaring som förståelse – en koherensteori för förklaring

2001/1
Per Lindström Näst sista ordet
Jonas Gren Oss kännande varelser emellan!
Lilli Alanen Om besinning, förnuft och rationalitetens utarmning
Sören Halldén Henschen-Dahöquist om begreppet ”möjlig”
Ingmar Persson Tings förhållande till världen
Wlodek Rabinowicz och Toni Rønnolw-Rasmussen Värdefulla ting

2001/2
Johan Eriksson Wittgenstein och metafysikens crescendo
Martin Gustafsson Sedvänja och ursprung
Sara Heinämaa Filosofi – praktik och dialog
Johanna Oksala Foucault, fenomenologin och filosofins uppgift
Martina Reuter Kan filosofin tillämpas?
Hans Ruin Den fenomenologiska reduktionen
Pär Segerdahl Har filosofin fortfarande någon roll att spela?

2001/3
Staffan Carlshamre Är filosofin särspråksberoende?
Mikael Stenmark Gudstro i ett sekulariserat samhälle – om religionens rationalitet
Richard Ohlsson Bör vi satsa på Guds existens?
Anders Tolland Etik för oss
Aleksander Peczenik Recension av Svein Engs Uenighetsanalyse – med saerlig sikte på jus og allmenn rettsteori
Jonna Lappalainen Recension av Hildur Kalmans The Structure of Knowing
Jens Johansson Recension av Åsa Nordéns Har nutida fysik religiös betydelse?
Jan-Erik Weswtman Recension av Bo Malmhester, Ragnar Ohlsson, m.fl. Filosofi med barn

2001/4
Jan S. Andersson Värderingar och attityder
Jennifer Bullington Psykosomatik: en biomedicinsk anomali
Lars-Göran Johansson Naturlagar
Bo Petersson Hans Larsson och moralprincipernas stege
Fredrik Svenaeus Filosofi som xenologi: främlingsskap som tema i nya fenomenologiska studier
Annika Törnström Om relativism och konstruktionism

2002/1
Lorenzo Casini Skam och frispråkighet
Ingmar Persson Två handling/underlåtelse-paradoxer
Lasse Söderberg Att bygga en världsbild
Mats Johansson Om Schopenhauers syn på medlidandet
Johan Brännmark Sällsynthet och finalt värde
Jonas Olson Om värdebärare och värdereduktion
Jens Johansson Recension av T. H. Eriksen & D. O. Hessen, Egoism

2002/2
Lars Bergström Den intellektuella moralens maxim
Per Bauhn Aktörsperspektiv och historiematerialism
Jens Johansson Nagels argument för asymmetri
Niklas Juth Recension av Mikael Lindfelts Idrott och moral

2002/3
Lars Bergström Diskussion om filosofihistoria
Åke Löfgren Filosofi och filosofihistoria
Ingemar Düring Filosofi och filosofihistoria
Anders Wedberg Mål och metoder i filosofihistorien
Lars Bergström och Åke Löfgren Referat av diskussionen 31 oktober 1960
Sten Lindroth Tillägg
Ingemar Hedenius Kommentar
Erik Stenius Kommentarer til Anders Wedbergs ”Mål och metoder i filosofihistorien”
Jonas Nilsson Om logiska förutsättningar för rationell kritik
Matti Eklund Paradoxer: en allmän diagnos

Stefan Eriksson Recension av D. Z. Philips’ Filosofi – en presentation

2002/4
Martin Peterson Utilitarism och beslutsteori
Inge-Bert Täljedal Biologisk funktion
Ingmar Persson Fakta som värdebärare
Anders Sigrell Retorik och filosofi – en nödvändig konflikt?
Jens Johansson Recension av Torbjörn Tännsjös Konservatiosm
Björn Eriksson Recension av Torsten Petterssons Dolda principer

2003/1
Bo Petersson Hans Larsson och värdenihilismen
Olli Lagerspetz Anscombe om moralisk plikt och moraliskt förfall
Anders Jeffner Existentiella skäl
Lars Bergström Om att ta saker för givna
Martina Reuter Recension av Åsa Carlsons Kön, kropp och konstruktion

2003/2
Peter Pagin Mening hos yttranden
Bernt Österman Idrottens dopningsproblem – ett försök till nyansering
Mikael Janvid Från holism till naturalism
Jonas Gren Beslutsmetoder och riktighetskriterier
Jens Johansson Recension av tre nya böcker om Ingemar Hedenius

2003/3
Konrad Marc-Wogau Mina filosofiska fördomar
Hans Teke Solipsism
Tom Eriksson Om det psykofysiska problemet
Björn Eriksson Recension av Jeremy Benthams Panoptican
Anders Sigrell Recension av Mats Rosengrens Doxologi

2003/4
Sven Danielsson Preskriptiva och askriptiva normer
Anders Lundberg Den förenande skillnaden
Bengt Liliequist Medicinens ikonografi och ikonologi
Johannes Persson Objektiva risker?
Erik Carlson John Broomes argument mot ojämförbara värden
Nichlas Johansson Recension av Torbjörn Tännsjös Du skall understundom dräpa

2004/1
Dag Westerståhl Tal till Solomon Feferman
Stig Kanger Några synpunkter på begreppet inflytande
Lars Lindahl Stig Kangers teori om inflytande: en introduktion
Henrik Lagerlund Psykologi och semantik – ett medeltida perspektiv
Per Bauhn Om normativ strukturalism
Peter Ekberg Referens inom mänsklig kognition och AI
Jan Lif Recension av Lena Gemzöes Feminism

2004/2
Tema: Människovärde Gästredaktör: Roger Fjellström
Dan Egonsson Likavärdesidén
Roger Fjellström Varför människor har lika värde
Arne Johan Vetlesen Menneskeverd i lys av dets misaktelse
Henrik Lagerlund Recension av Stgen Ebbesens Dansk middelalderfilosofi
Åsa Carlson Recension av Bengt Brüldes och Per-Anders Tenglands Hälsa och sjukdom
2004/3
Johan Brännmark Att göra sig själv till undantag – Kant om omoralens natur
Svante Nordin Biografi och filosofihistoria – Ingemar Hedenius och värdeteorin
Jonas Olson och Frans Svensson Partikularistisk konsekventialism
Åsa Carlson Recension av Martha Nussbaums Upheavals of Thought – The Intelligence of Emotions
Robert Callergård Recension av Joakim Molanders Vetenskapsteoretiska grunder

2004/4
Tema Kantjubileum Gästredaktör Dag Prawitz
Dag Prawitz Förord
Sven-Eric Liedman Kant om omdömeskraften
Lena Halldenius Arvet från Kants politiska teori
Stig Strömholm Kant och rättsvetenskapen
Markku Leppäkoski Kant i vår tid – i teoretisk filosofi
Otfried Höffe Moralfilosofi i vetenskapens tidsålder. En kättersk introduktion till Kants Kritik av det rena förnuftet
Camilla Serk-Hansen Metafysik, vetenskap och vetenskapens metafysik
John Michael Krois Förnuftet är offentligt: Kant och nykantianismen, eller: Upplysningsfilosofin och kulturens problem
Otfried Höffe Fred i Kants teori om rättvisa

2005/1
Marie Demker Självmordets dialektik
Lars Bergström Ungkarlarnas rätta natur
Jan Österberg Konsekventialism och handlingsvägledning
Thorsten Johansson Logik och etik i Wittgensteins Tractatus
Gunnar Björnsson Christine Korsgaards moralfilosofi
Dan Egonsson Recension av Per Bauhns The Value of Courage

2005/2
Ulrika Björk Enhet och tvetydighet i känslornas sfär
Lorenzo Casini Bångstyriga emotioner
Ylva Gustafsson Om förstående och blindhet för andra
Camilla Kronqvist I nöd och lust – spontanitet och ansvar i kärlek
Kate Larson Eros är en stor demon – Iris Murdochs kärleksbegrepp

2005/3
Kristoffer Ahlström Om Kant, Pythagoras och världen som matematik
Roger Fjellström Moraliska partiklar (tjocka eller tunna), finns dom?
Jonas Nilsson Standard-relativ rationalitet
Jens Johansson Recension av Ulf Jonssons Med tanke på Gud
Lars Bergström Recension av Svante Nordins Ingemar Hedenius
Paolo de Narvaja Recension av Stellan Welins Från nytta till rättigheter
Martin Peterson Recension av José Carlos Somozas Idéernas grotta

2005/4
Sören Halldén Är kosmos ett slumpfenomen?
Kajsa Bråting och Anders Öberg Om matematiska begrepp – en filosofisk undersökning med tillämpningar
Per Bauhn Hungersnöd och institutionellt agentskap
Konrad Marc-Wogau Några minnen från studieåren i Uppsala
Anne-Marie Landtblom Helgonet och filosofen
Sören Stenlund Om ”det outsagda”
Kristoffer Ahlström Om gifta ungkarlar
Lars Bergström Replik om ungkarlar
Ragnar Ohlsson Recension av Peter Krapotkins Anarkismens moral

2006/1
Dag Prawitz Skäl och goda grunder
Christian Dahlman En dialog om framtida preferenser
Kristoffer Ahlström På vad pekar en orgasm?
Paul Needham Om vatten och reduktion
Fredrik Stjernberg Orakel – finns dom?
Jörgen Sjögren Om begreppsbildning i matematik
Torkel Franzén Recension av Rebecca Goldsteins Ofullständighet
Pelle Strindlund Recension av Tomas Månssons Olydnad

2006/2
Charlotta Weigelt Om Aristoteles nytta och skada för filosofin
Dan Egonsson Hypotetiska preferenser
Erik Carlson Cirkulär tid och den eviga återkomsten
Johannes Åsberg Genteknik och Parfits problem
Lennart Nordenfelt Att karakterisera hälsa: ett humanistiskt begrepp
Nichlas Johansson Recension av Torbjörn Tännsjös Läget

2006/3
Lilli Alanen Om självkunskapens möjlighet
Lorenzo Casini Platon och dialogformens filosofiska innebörd
Boris Melvås Om Thorsten Johanssons Tractatus
Jan Tullberg Det lika människovärdet
Lars Bergström Cirkulär tid – ännu en gång
Anna Petrén Recension av Bo Lindensjös Perspektiv på rättvisa

2006/4
Thomas Mautner Heideggers tackoffer
Jakob Håkansson Empati: att uppleva främmande upplevelser
Anders Hansson Tolerans och rättfärdigande
Per Lindström Goodmans problem
Peter Ekberg Om gudsupplevelsens neurala bas
Mattias Gunnemyr Om förtryckande strukturer
Torkel Franzén Recension av Christian Bennets Första ordningens logik

2007/1
Fredrik Zimmerman Borde Peter Singer dra en annan slutsats?
Ragnar Ohlsson Kunskapsteori baserad på dygd
Per Lindström Vad man rimligen kan kräva
Erik Carlson Cirkulär tid – ett varv till
Mari Lindman Varför tiger Shane?
Joakim Sandberg ”Vad gör dina pensionspengar just nu?”
Per-Erik Malmnäs Recension av I. Brink, S. Halldén, A.S. Maurin och J. Persson (red.) Risk och det levande mänskliga

2007/2
Hans Teke Davidsons trefot och skepticismen
Per Lindström Ross’ paradox
Lars Bergström Goda grunder och berättigad tro
Anders Bartonek Leibniz monadologi, individualitet och Panopticon
Per Bauhn Normativ strukturalism: en replik
Thorsten Johansson Replik om Tractatus
Anders Hansson Recension av Catriona McKinnon Toleration

2007/3
Dick A R Haglund Språk, metafysik och transcendentala argument
Martin Peterson Om velighet
Kent Gustavsson Om common sense och filosofi
Per Lindström ”Jag vet hur det är, men jag kan inte säga’t”

2007/4
Erik J. Olsson Kunskap och koherens
Sam Fransson Bör vissa genetiska förbättringar av människan förbjudas?
Richard Swinburne Argument för Guds existens
Martin Gustafsson Carnap och Quine om explikation som filosofisk metod
Mattias Gunnemyr Om förtryckande strukturer, en replik
Per Bauhn Om strukturell orättvisa och förtryck – slutreplik

2008/1
Bo Petersson Den tidiga Uppsalafilosofiska analysen
Henrik Lagerlund Ett nygammalt kropp-själ-problem
Lotta Knutsson Evolutionsteorin, Gud och livets mening
Christian Bennet Om vad logik inte skall vara
Thorsten Johansson En kritisk granskning av Sören Stenlunds filosofi
Christian Strandh Recension av Jerry Fodor Hume Variations

2008/2
Sven Danielsson Alf Ross igen
Jan Österberg Gyllene regeln – eller vad är Alf Svensson och Torbjörn Tännsjö oense om?
Johan Brännmark Dygdetik och moraliskt beslutsfattande
Lars Bergström Om slutledningar
Bertil Mårtensson Platon, hjälte eller syndabock?

2008/3
Erik J. Olsson Hans Larsson och lundafilosofins relevans idag
Pär Sundström Humes utelämnade nyans av blått
Anders Pettersson Analogitänkande och litteraturens kognitiva betydelse
Anders Tolland Sunt förnuft! Och utan surrogat, tack!
Christian Strandh Recension av Den meningssökande människan av Peter Gärdenfors

2008/4
Olle Häggström Brister i sannolikhetsargument för och emot Guds existens
John Eriksson Ärligt talat
Maria Svedberg John Perrys invändning mot konsekvensargumentet
Anders Hammarström Gud hos Descartes och Berkeley
Ingmar Persson Alf Ross’ paradox – ur ett lekmannalogiskt perspektiv
Per Lindström Ross’ och Priors paradoxer
Sven Danielsson Svar till Persson och Lindström
Recension:
Jens Johansson om 8 filosofiska texter red. Kristian Löfgren & Dan Munter
Notiser

2009/1
Åsa Wikforss Om termer för naturliga sorter
Matti Eklund Förkastliga värdebegrepp och Karl Marx antimoralism
Roger Fjellström Singer och speciesismen
Jan Österberg Svar till Johan Brännmark
Recensioner:
Svante Nordin om Filosofisociologi av Henrik Lundberg
Björn Östbring om Philosophy Americana av Douglas R. Andersson
Notiser

2009/2
Ann-Mari Henschen-Dahlquist Så minns jag Ingemar Hedenius
Thure Stenström Ingemar Hedenius, Kierkegaard och Sofokles
Bo Petersson Ingemar Hedenius moralfilosofi: meta-etik
Bo Petersson Ingemar Hedenius moralfilosofi: normativ etik
Anders Jeffner Ingemar Hedenius och religionen
Åke Frändberg Ingemar Hedenius och rätten

2009/3
Erik J. Olsson Har kunskapen ett (mer)värde?
Christian Björkdahl Doping och straff
Fredrik Zimmerman Vad är skillnaden mellan att roa sig och att bli road?
Henrik Bohlin Om att säga ba’ – Davidsons analys av direkt anföring
Anna-Sofia Maurin Russells regress: en replik

2009/4
Staffan Carlshamre Tingens och tankarnas ordning – några funderingar kring Spinoza
Gunnar Andersson Förnuftig tro och intellektuell moral
Per Bauhn Universella rättigheter och partikulära skyldigheter
Sven Danielsson Om moraliska övertygelsers styrka
Lars-Göran Johansson Tidens gång – en illusion?

2010/1
Lars Bergström Tidens verkliga gång
Wlodek Rabinowicz Om värderelationer
Mikael Janvid Utmaningars kunskapsteori
Erik Gustavsson Filosofisk praxis
Ingvar Johansson Maurins regresser: en replik
Anna-Sofia Maurin Svar på svar
Recensioner:
Dan Egonsson om Kortexter av Ingmar Persson
Henrik Lundberg om Till relativismens försvar av Bosse Holmqvist och Den svårfångade relativismen utg. av S.-E. Liedman, T. Tännsjö och D. Westerståhl

2010/2
Bengt Brülde Om global rättvisa
Teodor Gardelli Om Nozicks kunskapsanalys
Lars Bergström Kritisk rationalism?
Ingemar Nordin Varför måste vi tro på något?
Torbjörn Wester Piratpartiet och transhumanismen
Lars-Göran Johansson om två böcker av Craig Dilworth

2010/3
Martin Lembke Frågan om varat
Lars Bergström Kompatibilism på villovägar
Gunnar Syréhn Emil – existentialisten från Lönneberga
Teodor Gardelli Kunskapsbegreppet och ett svar till skeptikern
Gunnar Andersson Rättfårdigande och kritisk prövning
Lars Samuelsson Transitivitet och omärkbara effekter
Björn Östbring Richard Rortys pragmatism

2010/4
Jan Scheffel Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori
Krister Bykvist och Jonas Olson Om moraliska övertygelsers styrka och emotivismens svaghet
Jan Hjärpe Moral och rätt i islamisk etisk tradition och debatt
Lars Bergström Kants maxim
Hugo Strandberg Konsten och livet: ett försök

2011/1

Johan Brännmark Litteraturen som guide till godhet
Marco Tiozzo Om fiktion och verklighet
Ingemar Nordin Rationalitet utan tro
Lars Bergström Poppers kunskapsteori
Pär Segerdahl Varför filosoferar man?

2011/2
Mohammad Fazlhashemi Filosofiska idéströmningar i muslimsk kontext
Lars Bergström Normativ kunskapsteori
Åke Frändberg Om rättslikhet
Jan Willner Notiser om filosofi på gymnasiet
Erik Gustavsson Viljans frihet och moraliskt ansvar
Recension:
Sten Hjalmarsson om Tala en tanke av V. F. Hendricks och F. Stjernfelt

2011/3
Charlotta Weigelt Ett möjligt ursprung?
Linus Andersson Vägar till Nietzsches syn på kunskap
David Brax Hedonistisk naturalism
Ingvar Johansson Bevis för universalias existens ­– från en fallibilist
Lars-Göran Johansson Mer om tidens gång
Sten Hjalmarsson om Fredrika Spindlers Nietsche: Kropp, konst, kunskap

2011/4
Dan Egonsson Zygmunt Baumans levnadskonst
Marco Tiozzo Kan böcker vara moraliska eller omoraliska?
Katharina Berndt Rasmussen Är sannolikheter moraliskt relevanta?
Jesper Jerkert Varför åberopar man inte det övernaturliga i vetenskapen?
Lars Bergström Tidens gång, än en gång
Patrik Ribe Koherentismens politiska konsekvenser

2012/1
Dan Egonsson och Cathrine Felix Hellre helhjärtad än tvehågsen?
Lars Bergström Varats gåta
Victor Moberger Don Loeb om gastronomisk realism
Anders Tolland Att försöka förstå förståelse
Jan Scheffel Svar till Anders Tolland
Mattias Gunnemyr Jordbävningen och livbåten
Jens Johansson Recension av Verklighetsbilder av Carl Reinhold Bråkenhielm

2012/2
Sara Packalén Kan vi veta att vi inte är hjärnor i näringslösning?
Carl Mellgren Platon och kvinnorna
Lars Bergström Tankar om skepticismen
Thomas Johansson Williamsons invändning mot Tennants lösning på Fitchs paradox
Stefan Schubert Om den filosofiska analysen

2012/3
Karl Ekendahl Död i tid och otid
Lars Bergström Kunskap a priori
Johan E. Gustafsson Om konsekventialism med grader av fel
Petter Cronlund Locke och intellektuell äganderätt
Maria Svedberg Recension av Kort om fri vilja av Thomas Pink
Nichlas Johansson Recension av Matchen som aldrig ägde rum av Kutte Jönsson

2012/4
Anders Berglund Kunde Descartes gud ha skapat allt på ett sådant sätt att han inte hade existerat?
Lars Bergström Analytiska satser
Torbjörn Tännsjö Nazismens ideologi och judeutrotningen
Tom Eriksson Alan Turings två teser
Anders Lundberg Medvetandefilosofins förbistring
Lars Bergström Recension av Filosoferna av Svante Nordin

2013/1
Per Bauhn Reflektioner kring räddningsplikten
Hans Ruin Sokrates inför döden
Lars Bergström Döden och tiden
Stefan Schubert Recension av Everything Must Go: Metaphysics Naturalized av James Ladyman och Don Ross, m.fl.
Staffan Carlshamre Recension av Fear of Knowledge av Paul Boghossian
Sofia Jeppson Recension av Kort om etik av Simon Blackburn
Hege Dybedokk Johnsen Recension av Kort om känslor av Dylan Evans
Lars Bergström Recension av Från ett öppet universum: Studier i Karl Poppers filosofi av Ola Lindberg (red.)

2013/2
Johan Brännmark Reflektivt ekvilibrium: tre utvidgningar
Fredrik Gustafsson Film och filosofi, film som filosofi
Lars Bergström Quine och sanningen
Hans Ruin Kant och det sublima
Jan Thorsson Hitlers folkstat
Martin Lembke Varat: en fråga om uteslutning
Björn Lundgren Överaskningsparadoxen
Torbjörn Tännsjö Recension av På väg mot språket av Martin Heidegger

2013/3
Lilli Alanen Förstående och aktivitet i Spinozas Etiken
Ulrika Björk Försonande katharsis hos Aristoteles och Arendt
Henrik Bohlin En universell moral på känslornas grund
Robert Callergård Riktad uppmärksamhet – en hypotes om David Humes filosofi och metafilosofi
Lorenzo Casini Frihet och nödvändighet i Lorenzo Vallas De libero arbitrio

2013/4
Lars-Göran Johansson Naturalism, transcendentalism eller fenomenologi?
Stina Bäckström Hur hamnade Sanaz på festen?
Patrik Ribe Den liberala autonomins förutsättningar
Hans Ruin Wittgenstein och filosofins tilltal
Karl Ekendahl Döden igen
Richard Swinburne Häggström om Swinburne och sannolikheten för Guds existens
Lars Bergström Teismen som förklaring

2014/1
Caj Strandberg Moralisk motivation – ett dilemma och dess lösning
Lars Bergström Döden som förlust
Hemo Quaron Nietzsches ”Fallet Wagner”
Daniel Rönnedal Aktualism, possibilism och handlingsriktighet
Sören Häggqvist Recension av Tankar som ändrar allt av Sören Holst
Frans Svensson Recension av Dygdernas renässans, red. Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg och Catharina Stenqvist
Lars Bergström Recension av Kort om spelteori av Ken Binmore
Jens Johansson Recension av Kort om döden av Lennart Lundmark

2014/2
Johan Eriksson Fundamentalontologi och psykoanalys
Jonas Larsson Filosofisk metod i stället för pragmatisk retorik
Lars Bergström Epikuros och döden
Uljana Akca Övermänniska och människa hos Nietzsche
Simon Rosenqvist Varför Tännsjö bör bli vegetarian
Henrik Rydehn Recension av Kort om verkligheten av Jan Westerhoff
Gustav Alexandrie Recension av Miljöetik av Håkan Ssalwén
Torbjörn Tännsjö Recension av Soldater av Sönke Neitzel och Harald Welzer
Sofia Jeppsson Recension av Den barnsliga relativismen av Ragnar Ohlsson och Kian Sigge
Lars Bergström Recension av Tänka snabbt och långsamt av Daniel Kahneman

2014/3
Marcus Agnafors Tiggeri och moraliska plikter
Maren Behrensen Ett löfte du aldrig gett: den normativa karaktären av sexuell och nationell identitet
Martin Berzell & Henrik Lerner Medicinska mätvärdens ontologiska status i ljuset av universaliestriden
Göran Collste Ett läraretiskt dilemma
Anders Nordgren Får forskare skada djur i djurförsök för att hjälpa svårt sjuka barn?
Ingemar Nordin Vetenskapens verktyg
Fredrik Stjernberg Kan man spela schack med sig själv?
Yusuf Yuksekdag Etik och migration mellan verklighet och ideal

2014/4
Kristoffer Sundberg Nozicks Anarki, stat och utopi som socialontologi
Eric Johannesson Goodmans induktionsproblem
Martin Lembke Mer om allt
Lars Bergström Recension av Ett universum ur ingenting av Lawrence M. Krauss
Torbjörn Tännsjö Recension av Som jag minns det av Michail Gorbatjov
Mats Ingelström Recension av Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton
Niclas Lindström Reension av The Righteous Mind av Jonathan Haidt
Jonas Olson Recension av En anständig individualism av Stefan Björklund
Lars Bergström Recension av Ojämlikhetens anatomi av Per Molander

2015/1
Peter Gärdenfors Varför vill vi förstå?
Per Bauhn Korsgaards teori om enade agenter
Lars Bergström Gudar och mörk materia
Simon Skau Epistemiska trösklar, ett svar på problemet med gemensam kunskap
Ingvar Johansson Kahneman och Lindaproblemet
Gustav Alexandrie Recension av Etik, människa, moral, mening – en introduktion av Ann Heberlein
Lars Bergström Recension av Vårt matematiska universum av Max Tegmark

2015/2
Eric Johannesson Bells teorem
Erik Persson Sokratisk dialog som pedagogisk metod
Lars Bergström Förnuft och kausalitet
Ruben Wiwe Är det skäligt att medvetet skapa ett dövt barn?
Henrik Lundberg Recension av Postmodernismens förklaring av Stephen R. C. Hicks
Lars Bergström Recension av Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta Århundradet av Jesper Roine
Frans Svensson Recension av Den solidariska genen av Göran Greider

2015/3
Gunnar Björnsson Moralisk oenighet utan metaetisk absolutism
Daniela Cutas Framtidens familjer: definitioner, etik och politik
Kalle Grill Mänsklighetens undergång ur ett befolkningsaxiologiskt perspektiv
Lars Lindblom Libertarianismen, staten och demokratin
Lars Samuelsson Partisk vs. opartisk moral
Andreas Stokke Bedrag, manipulation og det forkerte i at lyve
Pär Sundström Vad är varseblivningens genomskinlighet och vad följer av den?

2015/4
Carl-Göran Heidegren De två filosofierna
Pia Skoglund Inte bara en nordisk ekofilosofi
Charlotta Weigelt Sokrates politiska konst
Thore Husfeldt Monstret i Turings bibliotek
Lars Bergström Recension av Mörkret vid tidens ände av Ulf Danielsson

2016/1
Stefan Schubert Effektiv altruism-rörelsen
Victor Moberger Mackie och misstagsteorin
John Falkenberg Wittgenstein, en borderline personlighet
Per Bauhn Om flyktingar och mänskliga rättigheter
Lars Bergström om Vi och dom av Joshua Greene
Jonas Olson om Axel Hägerström and Modern Social Thought, red.
Sven Eliaeson, Patricia Mindus och Stephen P. Turner
Lars Bergström om Karl Popper. Falsifieringens profet av Ulf Persson
Olof Leffler om From Morality to the End of Reason av Ingmar Persson
Lars Bergström om Upplysning i det 21:a århundradet av Christer Sturmark
Torbjörn Tännsjö om Svensk sexualbrottslag av Madeleine Leijonhufvud

2016/2
Amanda Thorell Aristoteles syn på beröm
Lars Bergström Normativa skäl
Marco Tiozzo Om moralisk oenighet mellan epistemiska likar
Frits Gåvertsson Medicinanalogin i antik etik
Lars Bergström om Religion utan gud av Ronald Dworkin
Carl-Göran Heidegren om Konrad Marc-Wogau: En livsresa från Moskva
till Uppsala av Lennart Nordenfelt
Lars Bergström om Min hjärna och jag av Patricia Churchland
Karl Ekendahl om Filosofisk tröst av Torbjörn Tännsjö

Nr 3, 2016
Elisabeth Schellekens Dammann Estetik bortom perception?
Matti Eklund Kripke, normativitet och mening
Sharon Rider Oss filosofer emellan
Erik Carlson Organiska helheter och kontextualism om finalt värde
Patricia Mindus Filosofisk syn på medborgarskap
Lars-Göran Johansson Vad är en naturlag?
Claes Entzenberg Att uppfinna gåtfullheten, hommage till Rune
Hagbergs konst
Folke Tersman Benacerrafs utmaning
Jens Johansson Tiden och den döde
Pauliina Remes om Norms in Social Interaction av Patrizio Lo Presti

2016/4
Agnieszka Proszewska Arne Næss amor Dei intellectualis – kärleken till Gud
eller till Naturen?
Lars Bergström Dödens dålighet
Roger Fjellström Filosofens mord
Anders Bartonek Hemnet och Foucault
Karl Pettersson Greg Bognar om ideala livslängdstabeller
Lars Bergström om Here Be Dragons av Olle Häggström
Eric Brandstedt om Klimatetik av Bengt Brülde och
Göran Duus-Otterström
Lars Bergström om Upplyst meditation av Sam Harris

2017/1
Jakob Håkansson Eklund Empati och fysik
Lars Bergström Kunde något annat ha hänt?
Richard Gustavsson Zhōu Dūnyís filosofi
Ingvar Johansson Mänskliga rättigheter och deras moralfilosofiska
fundament
Sama Agahi om Strömningar i matematikens filosofi av Petter
Rasmusson
Lars Bergström om Den sista friheten. Om rätten till vår död
av Inga-Lisa Sangregorio

2017/2
Per Algander Värdet av att existera
Svante Nordin Yarmouthmysteriet och frågan om bevisvärdering
inför rätta
Eric Johannesson Monty Hall-problemet
Martin Peterson Moralens geometri
Jonas Olson Bergström om normativa skäl
Lars Bergström Replik om normativa skäl
Frans Svensson om Aristoteles etik av Anders Hansson
Jens Johansson om Tankar om Gud, kristen tro och livets mening
av Mikael Stenmark

2017/3
Göteborgsnummer
Anna-Sofia Maurin & Susanna Radović Förord
Dorna Behdadi ”Theory of Mind” och fenomenellt medvetande
David Brax Vad gör hatbrott värre än andra brott?
Alla Choifer Att förstå sig själv och att förstå den andre
Paul Gorbow Essens, att sammanfalla och karaktärisering
Jacob Leth Fink Aristoteles om moralisk blindhet
Sofia Jeppson Förtjänst och straff
Anna-Sofia Maurin Metafysik och (annan) vetenskap

2017/4
Olle Risberg Non-naturalism, naturalism eller misstagsteori?
Lars Bergström Risbergs naturalism
Jesper Grip Hemnet och Foucault – en kommentar
Lars Bergström om Vårt klot så ömkligt litet av Ulf Danielsson
Hans Ruin om Taking Life av Torbjörn Tännsjö
Ludvig Beckman om Vänsterdocenten av Torbjörn Tännsjö
Lars Bergström om Hedonismen och dess kritiker av J. Mikael Olsson
Jonas Olson om Mary Wollstonecraft av Lena Halldenius
Lars Bergström om Positivismstrider av Carl-Göran Heidegren

2018/1
Åsa Burman Social ontologi
Mattias Berggren Varför vi trots allt ska ge
Per Bauhn Agenter, motivation och moral
Ingvar Johansson Replik till Per Bauhn
Johannes Persson Sten Anttila och Nils-Eric Sahlin Hur förstå ”och”
i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?
Stina Björkholm Moralisk övertygelsegrad och kognitivismens
eventuella överlägsenhet

2018/2
Göran Hermerén Den svårfångade konsten
Svante Nordin Vad var subjektivismen?
Victor Moberger Non-naturalism och superveniens
Agnieszka Proszewska ”En process som kan förändra dig” – om Arne
Næss tolkning av Spinozas känslofilosofi
Lars Bergström om Medveten mot alla odds av Göran Frankel
Lars Bergström om Wienkretsen av Karl Sigmund

2018/3
Stockholmsnummer
Erik Angner Det lätta och det rätta
Krister Bykvist Jagträd och välfärd
Richard Dawid No-Miracles-argumentet utan vetenskaplig realism
Kathrin Glüer och Peter Pagin Växelsemantik (Switcher Semantics)
Anandi Hattiangadi Logik och normativitet
Mikael Janvid Förståelse ur ett kunskapsteoretisk perspektiv
Jonas Olson Humes sentimentalism – inte non-kognitivism

2018/4
Dan Egonsson Människans moraliska framsteg
Henrik Andersson & Frits Gåvertsson Pietetsfullt hanterande
av mänskliga kvarlevor
Anders Bartonek Tänk om alla skulle göra så, Immanuel?
Olle Risberg Bergström om metaetisk naturalism
Lars Bergström Metaetisk naturalism
Olle Risberg Metaetisk metodologi
Lars Bergström Metaetikens förklaringsvärde
Jens Johansson om Vetandets gränsmarker av Anders Jeffner
P C Jersild om Etikprofessorn av Torbjörn Tännsjö

2019/1
Anders Hansson Parfits medgivandeprincip
Marco Tiozzo Om betydelsen av evidens av högre ordning
Erik Rezazadeh Sex enbart för reproduktion
Paul Conrad Samuelsson Artificiella medvetanden är vår
största etiska risk
Kaj Børge Hansen Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de
satslogiska antinomierna”
Ulf Danielsson om Aristoteles Fysik
Lars Bergström om Superintelligens av Nick Bostrom

2019/2
Åbonummer
Jonas Ahlskog Om historia och självförståelse
Antony Fredriksson Om att känna den andre och förlora sig själv i Clarice Lispectors Passionen enligt G. H
Martin Gustafsson & Lars Hertzberg Om en nyöversättning av Wittgensteins Filosofiska undersökningar
Camilla Kronqvist ”Var och en har far och mor”. Om föräldraskap och begreppslig förändring
Mikael Laakso & Yrsa Neuman En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer
Olli Lagerspetz Peter Winch och det logiska tänkandet
Hugo Strandberg Moral och moralisk oenighet
Ylva Gustafsson Om empatins produktifiering

2019/3
Lundanummer
Henrik Andersson & Jakob Green Werkmäster En förbisedd dimension av värde
Cathrine V. Felix Visselblåsarrollen och ny teknik
Fritz-Anton Fritzson Dualism med avseende på “bra” och “bra för”: ett försvar
Mattias Gunnemyr Om att orsaka global uppvärmning
Frits Gåvertsson Somervilleskolans filosofiska program
Peter Gärdenfors ”Förhållningssätt” och olika former av kausalitet
Gloria Mähringer Är självständigt tänkande en illusion?
Carl-Johan Palmqvist Kan religiösa handlingar vara rationella för en ateist?
Henrik Thorén, Johannes Persson, Niklas Vareman Osäkerhet, tvärvetenskap
och klimatförändringarna: en vetenskapsfilosofisk betraktelse av IPCC:s
osäkerhetsramverk

2019/4
Katharina Berndt Rasmussen & Åsa Burman Människans
mörka materia: om implicit bias och moraliskt ansvar
Lars Bergström Giltiga slutledningar
Ruben Wiwe Har vi verkligen en fri vilja?
Bertil Kristerson Evolutionär kärlek
Nicolas Olsson Yaouzis om Moraliska provokationer av Marcus
Agnafors
Lars Bergström om Liv 3.0 av Max Tegmark
William Bülow om Historisk Rättvisa: Gottgörelse i en
Postkolonial Tid av Göran Collste
Lars Bergström om Förnuft och fördom av Hugo Mercier
och Dan Sperber

2020/1
Anders Hansson Att jämföra äpplen med päron (och lidande, och löften)
Lars Bergström Moral och handlingsfrihet
Tobias Engqvist Icke-identitetsproblemet – ett icke-problem?
Jonas Olson om Tre slags etiska teorier av Anders Hansson
Lars Bergström om Upplysning nu av Steven Pinker
Mattias Gunnemyr om Vad vi har mest skäl att göra: Derek Parfits
moralfilosofi av Anders Hansson
Charlotta Weigelt om Aristotles av Carlo Natali
Mats Ingelström om Det omätbaras renässans av Jonna Bornemark

2020/2
Olof Pettersson Flödets dilemma: Platons Herakleitos och kunskapens villkor
Paul Conrad Samuelsson Experimentalismen och filosofiska intuitioner
Anders Bartonek Vad är nonkonformism-teori?
Lars-Göran Johansson Aristoteles, Galilei och Newton om orsaker, rörelser och förändring
Per Bauhn om Identitetsillusionen: Lögnerna som binder oss samman av Kwame Anthony Appiah

2020/3
Boksymposium: Lars Bergströms Varats dunkla skrymslen
Torbjörn Tännsjö Bergströms gula tankar om fri vilja
Martin Peterson En objektiv men obestämd moral
Anna-Sofia Maurin Egenskapsmystik
Folke Tersman Förvirring på ett högre plan?
Lars Bergström Svar till mina kritiker

Lorenzo Casini Sjunde brevet – ett försvar för Platons olyckliga irrfärder till Sicilien
Arne Jarrick om Hotet mot humaniora kommer inifrån av Anna Victoria Hallberg och Humaniora – en vetenskap som andra av Göran Larsson
Kasper Kristensen om Spinoza och jag av Rebecca Goldstein
Lars Bergström om Världen själv av Ulf Danielsson

2020/4
Boksymposium – Fredrik Svenaeus Det naturliga:
Fredrik Svenaeus Inledning
Åsa Carlson ”Lyssna på din kropp!”
Sofia Jeppsson Det naturliga och trans
Lisa Folkmarson Käll Kommentar på Fredrik Svenaeus, Det naturliga
Fredrik Svenaeus Om Det naturliga

Lars Bergström Jaget
Ulf Danielsson Kommentar till en recension
Lars Bergström Replik till en kommentar
Frans Svensson om Etik av Elena Namli och Carl-Henric Grenholm
Erik Hallstensson om Kultiverandet av det mänskliga av Anders Burman

2021/1
Staffan Carlshamre Vad är filosofi? En introduktionsföreläsning
Evelina Johansson Wilén Om feministisk etik och dess politiska betydelser i vår tid
Lars Bergström om Folk och vilja: Ett försvar för demokratin i vår tid av Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö
Ulrika Björk om fyra böcker om Hannah Arendt
András Szigeti om Att förstå social förståelse av Patrizio Lo Presti
Marco Tiozzo om Kunskapsteori: En introduktion till vetande, berättigande och sanning av Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes

2021/2

Sharon Rider: Till åminnelse av Sören Stenlund (1943–2019)
Lars Hertzberg: Minnen av Sören Stenlund
Niklas Forsberg Att filosofera genom livets alla skikt
Pär Segerdahl :Filosofen bakom fasaden
Martin Gustafsson: Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift
Olle Risberg: Är jag ett djur eller en egenskap?
Lars Bergström: Kommentar om jaget
Olle Risberg: Mer om vad vi är
Nicolas Olsson Yaouzis om Epistemisk orättvisa av Miranda Fricker
Svante Nordin om Den svenska filosofins historia av Henrik Lagerlund

2021/3  
Svante Nordin: Ingemar Hedenius försvar för den juridska begreppsbildningen
Lars Bergström: Att rätta mun efter matsäcken
Tobias Alexius: Karen Bennetts Hägerströmföreläsningar 2021
Henrik Rydéhn: Intervju med Karen Bennett Replik
Karl Bergman: Form och reduktion: Replik till Martin Gustafsson
Emil Andersson om Leva fritt och leva väl av Per Bauhn
Marta Johansson Werkmäster om The Philosophy of Sex

2021/4

Lars Bergström: Hotet från medvetna maskiner
Andrea S. Asker: Problemet med kollektiv påverkan
Erik Hallstensson: Heidegger mot moderniteten – en instruktiv förbrytelse?
Johan E. Gustafsson: Mycket sent om Hedenius och Mathlein
Hans Teke om Why Solipsism Matters av Sami Pihlström
Anders Hansson om antologin Filosofi och pandemi
Jesper Jerkert om Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén
Martin Lembke om Är Gud annorlunda? av Lennart Nordenfelt
Robert Callergård om Novum Organum av Francis Bacon
Björn Lundberg om antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt
Lars Bergström om Medvetandets mysterium av Annaka Harris

2022/1

Ingmar Persson: Han som skrev Out of the World
Victor Moberger: Objektiva sanningar
Lotta Knutsson Bråkenhielm: Uppkomstfrågans eventuella betydelse för sanningsfrågan – religiösa och icke-religiösa trosföreställningar
Anders Bartonek: Kärleken som hot

2022/2

Artiklar Johan Lindberg: Möjligt bedrägeri eller underbestämning – två tolkningar av skeptiska scenarier Andreas Stokke:
Här och där Leif Lewin: Utopi lika viktig som realism om man vill förstå världen
Ingmar Persson: Ur en extremofil-aficionados album Replik
Lars-Göran Johansson: Quine som objekttänkare: Några kommentarer till Martin Gustafssons ”Objekttänkande, reduktionism och filosofins uppgift” Recension
Anna Petronella Foultier om antologin Vad är en kvinna? (red. Evelina Johansson Wilén och Johanna Sjöstedt)